Minggu, 09 Januari 2011

NOTASI CAKEPAN TEMBANG DURMA

DURMA, Pl. Barang
3 5 6 7 7 7 7 7 6 z6c7 5 32
Si Sa - mi -jo, we - ruh pe -lem pi – rang –pi -rang
2 3 5 5 z5c6 3 5
Ba- nget nggo -ne ke - pi- ngin
@ # @ 7 5 6
Nga-jak kan – ca – ni - ra
6 6 6 6 z6c7 5 6
Si kun -cung me - lu u - ga
6 7 @ @ @ z@c! @ z#c@
Sa – mi -ja me – nek mak plin-thik
5 6 7 5 z3c2
E – pang -e sem - pal
2 3 5 6 7 7 z6c75
Sa – mi -ja ti -beng si – ti

NOTASI CAKEPAN TEMBANG DHANDHANGGULA

DHANDHANGGULA, Sl. Sanga
2 5 6 6 6 6 6 ! @ @
La -mun si – ra, ang – ge – gu - ru ka - ki
@ @ ! ! ! ! ! ! z!c6 z!c6
A - mi – lih –a, ma - nung-sa kang nya -ta
5 6 6 6 6 6 z6c! z6c5
Ing- kang be- cik mar – ta – ba - te
6 ! @ @ @ ! z6c!
Sar-ta ka -wruh -ing u - kum
5 5 2 2 2 2 2 z2x3c2 z1cy
Kang ngi– ba –dah, lan kang ngi – ra - ngi
1 2 2 2 2 2 2
Su -kur o - leh wong ta - pa
1 1 y 2 zyx1cy t
Ing-kang wus a - mung-kul
1 2 2 2 2 2 2 2
Tan mi -kir pa – we- weh -ing lyan
5 3 z2x3c2 z1cy y y y y y 1 2 2
I - ku pan-tes, si - ra gu – ro – na - na ka- ki
2 2 2 1 z1c2 zyc1 1
Sar-ta - ne ka – wruh –a – na

NOTASI CAKEPAN TEMBANG ASMARANDANA

ASMARANDANA,Pl.Nem
1 2 3 5 5 5 5 5
A - ja tu -ru so - re ka - ki
5 6 ! z!c@ ! ! 5 z6c5
A - na de - wa nga-nglang ja - gad
3 2 1 5 3 z2c3 1 2
Nyang - king bo - kor ken – ca – na - ne
2 3 5 5 5 5 2 z3c5
I – si - ne do - nga te - tu- lak
2 2 2 2 2 z3c23 1
San-dhang ka –la - wan pa -ngan
y 1 2 2 2 2 z2c3 z1c2
Ya - i - ku ba – ge – an - i - pun
1 1 1 1 2 2 z3c2 1
Wong me -lek sa- bar na - ri- ma

PARIBASAN

Paribasan; Bebasan, Saloka
Paribasan yaiku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartemtu. Dhapukaning paribasan awujud ukara utawa kumpulaning tembung (frase), lan kalebu basa pinathok. Racikaning tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Tegese tembung lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan ngemu teges: tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan (saemper pasemon). Kang disemoni manungsa, ulah kridhaning manungsa, utawa sesambunganing manungsa lan alam uripe.
Paribasan ana kang sinebut bebasan lan saloka. Diarani bebasan Manawa lereging teges nggepok sesipatan utawa kaanan kang sambung rapet karo ulah kridhaning manungsa. Diarani saloka menawa lereging teges magepokan karo sing disemoni, disanepani, utawa dipindhakake.
Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane
Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang
Awak pendhek budi ciblek = wong cilik tur asor bebudene
Abag-abang lambe = guneme mung lamis
Adol lenga kari busik = dum dum barang, nanging sing andum ora oleh bagean
Akadang saksi = wong prakaran akeh sadulure kang dadi seksine
Ana bapang sumimpang = nyingkiri sakehing bebaya
Anirna patra = ngungkiri tulisane dhewe
Angin silem ing warih = tumindak ala kanthi sesidheman
Angon kosok = ngreti ulah kridhaning wong liya lan bisa empan papan tumindake
Asor kilang munggwing gelas = gunem manis tur marak ati lan bisa mranani sing krungu
Adhang-adhang tetese embung = nJagakake barang mung sakoleh-olehe
Aji godhong garing = wis ora ana ajine (asor banget)
Ana adulate ora ana begjane = arep nemu kabegjan, ning ora sida
Ana gula ana semut = panggonan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
Anggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi.
Angon mangsa = golek wektu kang prayoga kanggo tumindak.
Angon ulat ngumbar tangan = ngulatake kaanan, yen limpe banjur dicolong
Arep jamure emoh watange = gelem kepenake ora gelem rekasane
Asu belang kalung wang = wong asor nanging sugih
Asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane
Asu munggah ing papahan = wong ngrabeni tilas bojone sadulur tuwa
Ati bengkong oleh oncong = wong duwe niyat ala oleh dalan
Ana catur mungkur = ora seneng nyampuri urusaning liyan
Anak molah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
Arep nengkane emoh pulute = gelem kepenak emoh nglakoni rekasane
Adigang, adigung, adiguna = seneng ngendelake kekuwatane, panguwasae, lan kepinterane
Ancik-ancik pucuking eri = tansah was sumelang
Asu marani gebug = njarag bebaya
Asu rebutan balung = rebutan utawa padudon sing ora mumpangati
Baladewa ilang gapite = wong gagah kang ilang kakuwatane, kaluhurane (ora duwe panguwasa)
Banyu pinerang ora bakal pedhot = pasulayane sedulur ora bakal medhotake pasedulurane
Bapa kesolah anak molah = yen wong tuwa oleh prakara, anak uga melu ngrasakae lan melu tanggung jawab
mBarung sinang = nyela-nyela wong guneman
mBalithuk kukum = mbudidaya ucul saka ing kukum utawa angger-angger
mBaguguk ngutha waton = mbangkang marang pamarentah
mBondhan tanpa ratu = mbangkang marang nagara
mBuru kidang lumayu = nguyak samubarang kang durung karuwan wekase
mBuwang rase nemu kuwuk = nyingkiri piala, nanging malah nemu piala kang luwih saka ala
mBuwang tilas = rewa-rewa ora mentas tumindak pagawe ala
Bathang lelaku = lunga ijen ngambah panggonan kang mbebayani
Beras wutah arang bali menyang takere = barang kang wis owah ora bakal bali kaya maune
mBidhung api rowang = ethok-ethok nulung nanging sejatine arep ngrusuhi
Blilu tau pinter durung nglakoni = wong bodho nanging sering nglakoni iku luwih pinter tinimbang wong pinter nanging durung tau nglakoni
Balung tinumpuk = anak loro dimantu tunggal dina
Bathang lelaku = wong lungan ijen liwat dalan kang gawat, ngemu baya pati
Bathang ucap-ucap = wong loro lungan liwat dalan kang gawat, ngemu baya pati
Bubuk oleh leng = wong duwe niyat ala oleh dalan
Bung pring petung = bocah kang longgor (gelis gedhe)
Buntel kadut, ora kinang ora udut = wong nyambut gawe borongan, ora oleh opah dhuwit, mangan, lan udut
Busuk ketekuk, pinter keblinger = sing bodho lan sing pinter padha nemu cilaka
Becik ketitik ala ketara = sing becik bakal tinemu, sing ala bakale ketara
Belo melu seton = bisane mung melu-melu, ora ngerti sing dikarepake
Mburu uceng kelangan deleg = nguyak barang sepele kelangan barang sing aji
Bathok bolu isi madu = dianggep wong lumrah nanging sugih kepinteran, utawa wong ala rupane nanging manis bebudene
Bebek diwuruki nglangi = wong pinter diwulang mesthi gelis bisa
Bebek mungsuh mliwis = wong loro padha dene pintere mungsuhan, nanging sing siji luwih trengginas
Bima akutha wesi = wong gedhe kang kukuh panguwasane
Bramara mangun lingga = wong lanang gumagusan ing ngarepe wong wadon kang disiri
Brekithi angkara madu = wong kacilakan marga barang kang banget dikaremi
Byung-byung tawon kambu = wong ela-elu, senengane padha kumpul tanpa ana prelune
Calak cangkol kendhali bol, cemethi tai = nyela-nyela gunem kang ora ana pedahe
Carang canthel = ora diajak guneman nanging melu-melu ngrembug
Car-cor kaya kurang janganan = ngomong ceplas-ceplos ora dipikir dhisik
Cathok gawel = seneng cawe-cawe mesthi ora diajak guneman
Cecak nguntal elo = gegayuhan sing ora jumbuh karo kahanane
Cebol nggayuh lintang = wong duwe panggayuh kang mokal kecandhake
Cebol nggayuh langit = wong duwe panjangka kang tanpa ana kawusanane
Cecak nguntal cagak = gegayuhan kang ora imbang kekuwatane
Cedhak celeng boloten = cedhak karo wong ala bakal katut ala
Cengkir ketindhihan kiring = wong lanang didhisiki anggone rabi dening adhine
Cikal apupus limar = wong oleh kabegjan kang luwih saka mesthine
Cobolo mangan teki = wong bodho banget tur tumindak asor
Cocak nguntal elo = wong tumandang gawe kang ora laras karo kaanane
Cumbu laler = wong kang teka lunga pamanggone
Ciri wanci lalai ginawa mati = pakulinan ala ora bisa diowahi yen durung nganti mati
Cincing-cincing meksa klebus = karepe ngirid nanging malah entek akeh, karepe mung climen wekasan entek wragat akeh
Criwis cawis = seneng maido nanging ya seneng menehi (muruki)
Cuplak andheng-andheng, yen tan pernah panggonane = wong kang tansah sulaya karo rembuge wong akeh
Crah gawe bubrah, rukun gawe santosa = pasulayan njalari ringkih, karukunan njalari kuwat.
Cedhak kebo gupak = sesrawungan karo wong ala bisa melu-melu
Dahwen ati open = nacad nanging mbenerake wong liya
Digarokake dilukokake = dikongkon nyambut gawe abot
Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan = senajan wong liya yen nemoni rekasa bakal dibelani
Duka yayah sinipi, jaja bang mawinga-winga = wong kang nesu banget
Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang = bab ala dikandhakke becik, bab becik dikandhakkke ala
Derman golek momongan = wong wis akeh kewajibane isih golek gawean kang ngimbuhi ribed
Desa mawa cara negara mawa tata = saben panggonan duwe tata car dhewe-dhewe
Dadia godhong moh nyuwek, dadia banyu moh nyawuk = wis emoh sapa aruh
Dhalang kerubuhan panggung = wong tanpa bisa kumecap marga nemu wiring
Dhandhang diunekake kuntul = wong ala dikira becik
Dhandhang ngelak = wong kang ngajab patining liyan
Dhadhap ketuwuhan cangkring = kumpulane wong becik kaworan wong ala atine
Dhayung oleh kedhung = wong tumandang gawe kanthi kepenak jalaran cocog lan saranane
Dhemit ora ndulit, setan ora doyan = ana ngendi papan tansah slamet
Dibeciki mbalang tai = mbeciki wong liya oleh pinwales piala
Dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk = banget ditresnani
Dolanan ula mandi = njarag tumindak gawe kang ngemu bebaya
Dudu berase ditempurake = nyambungi guneman, nanging ora cundhuk karo sing dirembug
Durung cundhuk, acandhak = ora ngerti perkarane melu urun gunem
Dhadhakan anglayoni = mementahi rembug sing wis mateng
Dudutan lan anculan = wong loro padha kethikan: sing siji ethok-ethok ora ngerti
Durung ilang pupuk lempuyange = dianggep isih kaya bocah cilik
Durung pecus keselak betus = durung sembada wis duwe kekarepan neka-neka
Duk sandhing geni = wong lanang jejer turu karo wong wadon dudu bojone
Diwenehi ati ngrogoh rempela = diwenehi sithik isih kurang panarima
Dipalangana mlumpat, ditalenana medhot = arepa dikaya ngapa yen wis takdhire bisa kalakon
Dom sumuruping banyu = telik sandi (mata-mata), laku sesidheman kanggo meruhi wewadi
Eman-eman ora keduman = karepe eman malah awake dhewe ora keduman
Embuh nila embuh etom = wong kang nyaruwe alaning liyan, nanging dheweke ugamelu nglakoni
Embat-embat celarat = wong nyambut gawe kanthi ngati-ati banget
Emprit abuntut bedhug = wong kang nggedhekake perkara sing maune sepele
Enggon welut diedoli udhet = wong pinter dipameri kepinteran sing ora sepiraa
Endhas gundhul dikepeti = wong sing wis kepenak uripe oleh kamukten
Esuk dhele, sore tempe = ora antep, atine molah-malih
Emban cindhe, emban siladan = tumindak ora adil
Entek amek, kurang golek = diuneni akeh-akeh
Entek jarake = wis entek kasugihane
Gajah alingan teki = wong gedhe sendhen prekarane wong cilik
Gajah marani wantilan = wong kang njarag nemoni bebaya
ngGajah elar = wong kang sarwa kasembadan kekarepane
Gajah ngidak rapah = wong gedhe (agung) nrajang wewalere dhewe
Gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengah = wong gedhe padha pasulayanwong cilik sing dadi korban
Galuga sinalusur sari = wong becik rupane, utama bebudene
Gambret singgang mrakatak ora ana sing ngeneni = wong wadon kenes ora ana wong lanang sing nakokake
Gagak nganggo laring merak = wong cilik tumindak kaya-kaya wong gedhe
Garang garing = wong semugih nanging sejatine kekurangan
Gayuk-gayuk tuna, nggayuh-nggayuh luput = samubarang kang dikarepake ora bis keturutan
Gliyak-gliyak tumindak, sareh pikoleh = senajan alon-alon anggone tumindak nanging bisa kelakon
Golek banyu bening = meguru golek kawruh sing becik
Nggutuk lor kena kidul = ngarani/ndakwa sing ora bener
Nggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi
Gawe luwangan, ngurugi luwangan = utang kana, nyaur kene
nGGayuh tawang = tumandang gawe kang tanpa pituwas
Gecul ngumpul bandhol ngrompol = wong ala padha saiyeg tumindak ala
Gedhang apupus cindhe = wong duwe kamelikan kang ora salumrahe
Geguyon dadi tangisan = gegojegan, wasana gawe susah
Gemblung jinurung, edan kawarisa = tumindak nekad, nanging malah nemu kabegjan
Gendhon rukon = tumindak bebarengan amrih padha kepenake
Geni guntur nila bena = dhawuhing nagara kudu linakonan
nGgenteni watang putung = nglungsur kalungguhane wong kang wis mati
nGgepuk kemiri kopong = tumindak gawe kang tanpa kasil
nGgered ori saka pucuk = tumandang tanpa petung, wasana gawe rekasa awake dhewe
Giri lusi janma tan kena ingina = wong katone bodho jebul sugih kawruh
Golek-golek ketanggor wong luru-luru = arep tumindak ala, wasana kepergok wong kang uga tumindak ala
Gondhelan poncoting tapih = nggantungake urpe marang bojo
Gotong mayit = lungan mung wong telu ngliwati papan sing mbebayani
Greget-greget suruh = nggregetake ati nanging ngemu rasa seneng
ngGugat kayu aking = mrakarakake wong kang wis mati
Gumembrang ora adang = kelangan barang tanpa ana sing weruh
Gumendheng ora nggoreng = kelangan barang tanpa ana sing weruh
ngGutuk api lamur = mitenah wong liya kanthi ethok-ethok ora ngerti wong sing dipitenah
Gupak pulute ora melu mangan nangkane = melu rekasa nanging ora melu ngrasakake kepenake
Glugu ketlusuban ruyung = kumpulane wong becik kecampuran wong ala bebudene
Glundhung semprong = wong wadon omah-omah ora nggawa bandha mapan ing omahe sing lanang
Gong lumaku tinabuh = wong geleme omong mung yen ditakoni
Idu geni = sakuni-unine kelakon
Idu didilat maneh = njabel rembug sing wis kawetu
Iwak kecemplung wuwu = kena diapusi kanthi gampang
Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani = yen ana ngarep nyontoni, ana tengah menehi greget (karep), ana mburi menehi daya
Jer basuki mawa beya = sakabehing gegayuhan mbutuhake wragad (pengorbanan)
nJabung alus = ngapusi kanthi tembung manis
nJaring langit = tumindak gawe kang tanpa asil
nJaring angin = tumindak gawe kang tanpa asil
Jinjang api goyang = ora nggugu kandhaning liyan nanging malah gawe kapitunan
Jalma tan kena kinira = manungsa iku ora kena diremehake
Jati ketlusuban ruyung = kumpulane wong becik kelebon wong ala
Njagakake endhoge si blorok = ngarep-arep barang sing durung mesthi
Njajah desa milangkori = wis tekan ngendi-endi
Jalma angkara mati murka = nemoni cilaka jalaran angkara murkane
Jamur tuwuh ing sela = wong kang uripe memelas
nJalukan ora wewehan = seneng njaluk ora gelem menehi
Jaran kerubuhan empyak = wong kang wis kanji (kapok, wedi) banget marga lelakon sing wis tau gawe wedi
Jarit luwas ing sampiran = wong duwe kepinteran nanging ora ana sing nganggo utawa ngangsu kapinterane, lawas-lawas wong iku tanpa guna
nJujul muwul = prakara kang nambah-nambahi rekasa, utawa wis sarwa akeh lan torah (kecukupan) isih oleh wuwuh (tambahan) maneh
nJunjung ngantebake = ngalembana nanging duwe niyat ngasorake
Kaduk wani kurang deduga = watak wong enom sing grusa-grusu kurang petung
Kalah cacak menang cacak = samubarang pagawean luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane
Karna binandhung = kabar kang lumembar sarana gethok tular
Kebak sundukane = wis akeh anggone gawe piala
Kebak sundukane = kakehan dosa, akeh sing disulayani
Kebanjiran segara madu = nemu kabegjan kang gedhe banget
Kebat kliwat, gancang pincang = tumindak kang kesusu mesthi ora kebeneran
Kebo bule mati setra = wong pinter ning ora ana sing merlokake
Kebo ilang tombok kandhang = wis kelangan ngetokake wragat maneh kanggo nggoleki malah ora ketemu
Kebo lumumpat ing palang = wong gedhe nggagahi prakarane sadulur utawa kaluwargane dhewe
Kebo kabotan sungu = wong ngrekasa uripe marga kabotan butuh, kakehan anak
Kebo lumaku dipasangi = wong kang gelem tumandang gawe yen dituntun (diwarahi)
Kebo nusu gudel = wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
Kebo mulih nyang kandhange = wong sing wis suwe lelana bali nyang asale
Kebo mutung ing pasangan = wong ninggal pagaweane sing durung sida ditandangi
Kecing-kecing diraupi = tumindak gawe kanthi wani njejaluk tanpa ngrasa isin
Keduwung nguntal wedhung = wis kebanjur tumindak, arep mundur wis lumaku, arep maju wis rekasa
Kepaten obor = kelangan aluran pasedulurane
Keri tan pinecut = gelem tumindak gawe tanpa diprentah
Kulak warta adol prungon = oleh kabar banjur ditularake marang liyan
Kumrisik tan kanginan = rumangsa tanpa disaruwe
Kuping budheg dikoroki = ora ngreti kathik dikandhani, wasana kepengin ngreti prekarane
Kakehan gludhug kurang udan = akeh sing diomongake ananging ora nyata
Kaya banyu karo lenga = paseduluran kang ora bisa rukun
Kadang konang = wong kang diaku sedulur yen wonge sugih (duwe pangkat)
Kacang atinggal lanjaran = anak kang ora memper bebudene wong tuwane
Kacang mangsaa ninggal lanjaran = anak iku lumrahe bebudene memper wong tuwane
Kandhang langit, bantal ombak, kemul mega = ora duwe papan (omah)
Katepang ngrangsang gunung = wong asor pengin nggayuh pangkat luhur
Katon cempaka sewakul = wong kang manjila dhewe, beda klawan pepadhane
Kajugrukan gunung menyan = oleh kabegjan gedhe banget
Kawuk ora weruh slira = wong cilik ambeke kaya wong gedhe
Kebanjiran segara madu = nemu kebegjan (rejeki) sing gedhe
Kegedhen empyak kurang cagak = wong kang duwe panjangka ning ora sembada
Kekudhung walulang macan = ngapusi nganggo jenenge wong kang diwedeni
Kelacak kepathak = ora bisa mungkir jalaran wis kebukti
Kemladhean ngajak sempal = wong mondhok gawe rusak sing dipondhoki
Kendhit miming kadang dewa = wong kang ora pasrah ing paeka
Keplok ora tombok = melu seneng ananging ora melu wragad, utawa wong kang senengane maido ning ora gelem melu cawe-cawe
Kerot ora duwe untu = duwe kekarepan ananging ora sembada
Kena iwake aja nganti butheg banyune = ngrampungi prakara kanthi ngati-ngati
Kejugrukan gunung madu = nemu kanugrahan
Kethek saranggon = grombolane wong ala
Kencana katon wingka = arepa becik disawang ora becik
Kendel ngringkel, dhadhag ora godhak = ngakune kendel tur pinter jebule jirih tur bodho
Kenes ora ethes = wong sing sugih nanging ora disenengi
Kriwikan dadi grojogan = prakara sepele dadi prakara gedhe
Kere munggah bale = wong asor diprecaya dadi panguwasa (wong pangkat)
Kere nemoni malem = wong miskin kinembong ing pangan
Kere menangi Mulud = wong miskin kinembong ing pangan
Kerot ora duwe untu = duwe kekarepan ning ora duwe wragad
Kerubuhan gunung = wong nemoni kesusahan sing gedhe banget
Kesandhung ing rata kebentus ing tawang = oleh cilaka sing ora dinyana-nyana
Ketula-tula ketali = wong kang tansah nandhang sengsara
Kethek saranggon = kumpulane wong kang tindake ala
Kinjeng tanpa soca = wong tandang gawe ora ngerti ancas tujuwane
Kaleyang kabur kanginan, ora sanak ora kadang = wong sing ora duwe panggonan utawa omah tetep
Klenthing wadhah masin = wong ala sanajan tumindak becik, tabet-tabete wong ala isih ketara (angel ninggalake pakulinane tumindak ala
Kodhok nguntal gajah = wong duwe trekah sing mokal kalakone
Kongsi jambul uwanen = nganti tumekan tuwa banget
Kriwikan dadi grojogan = prakara kang maune cilik dadi gedhe
Krokot ing galeng = wong kang mlarat banget
Kucing-kucing diraupi = wong duwe gawe kanthi nekad, sanajan direwangi wiring isin
Kudhi pacul singa landhepa =wong adu kapinteran, sing pinter sing bakal nemu kabegjan
Kudhung walulang macan = wong golek utangan nganggo sendhen asmane wong gedhe utawa wong kuwasa
Kumenthus ora becus = seneng umuk nanging ora mrantasi karya (sembada)
Kuntul diunekake dhandhang = wong becik dianggep wong ala
Kurung munggah lumbung = wong rena dipek bojo sing duwe omah
Kutuk nggendhong kemiri = wong kang nganggo kang sarwa aji (apik) liwat dalan kang mbebayani
Kutuk marani sunduk, ula marani gebuk = wong kang njarag (marani) bebaya
Kuncung nganti tumekan gelung = suwe banget anggone ngenteni
Ladak kecangklak = wong kang angkuh nemoni pakewuh marga tumindake dhewe
Lahang karoban manis = wong kang rupane bagus-ayu tur luhur bebudene
Lanang kemangi = wong lanang kang jirih
Lawas-lawas kawongan godhong = wis lawas pangabdine, nanging ora banjur dibuwang, tanpa oleh pangkat
Lebak ilining banyu = wong asor kanggo tiban-tiban yen ana prakara
Ledhang-ledhang nemu pedhang = nemu kabegjan tanpa kanyana-nyana
Legan golek momongan = wong kang wis kepenak malah njarag golek gawean (rekasa)
Lambe satumang kari semerang = menehi pitutur nganti kesel, ora digubris
Lumpuh ngideri jagad = duwe gegayuhan sing mokal kelakon
Lungguh klasa gumelar = ora melu rekasa nanging nemu kepenak
Macan guguh = wong gedhe (kuwasa) wis ora kajen keringan
Madu balung tanpa isi = rebutan samubarang kang tanpa guna
Malang-malang tanggung = ngewuhake, arep ditinggal nggrundel, yen dilokake ora mrantasi gawe
Mancak wadhah tulupan = wis suwe nyambut gawe nanging tanpa duwe celengan
Mecel manuk miber = sarwa kasembadan, sabarang tindake mawa kasil
Mendhak alingan, wekasan katon = tumindak nylamur, nanging wekasan ngaku, jalaran konangan wong akeh
Maju tatu mundur ajur = prakara kang sarwa ndadekake pakewuh, utawa mbudi daya kepiye wae nanging ora kasil
Matang tuna numbak luput = tansah luput kabeh panggayuhane
Mbuwang tilas = ethok-ethok ora ngerti marang tumindake kang ala kang dilakoni
Meneng widara uleren = katone anteng nanging sejatine ala atine
Menthung koja kena sembagine = rumangsane ngapusi, nanging sejatine malah kena apus
Merangi tatal = mentahi rembug kang wis mateng
Micakake wong melek = ora nganggep wong sing meruhi dhewe
Midak sikil, njawil mungkur = kethikan ora ngetarani
Midak tembelek ora penyek = ora duwe kekuwatan kanggo tandang gawe
Mirong kampuh jingga = mbalela marang nagara
Mrojol ing akerep = nyebal saka kalumrahaning wong akeh
Milih-milih tebu boleng = kakehan milih, wekasan oleh kang ora becik
Mikul dhuwur mendhem jero = bisa njunjung drajade wong tuwa
Mubra-mubru mblabar madu = wong kang sarwa kecukupan
Meneng kitiran = ora bisa anteng
Mbrojol saselaning garu = ora ana sing madhani kepinterane, utawa wong kang luput saka bebaya
Nabok nyilih tangan = tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
Naga mangsa tanpa cala = wong kang mrana-mrana ngrasani alaning liyan
Ngagar metu kawul = ngojok-ojoki supaya dadi pasulayan, nanging sing diojok-ojoki ora mempan
Ngajari bebek nglangi = panggawean sing ora ana paedahe
Ngalasake Negara = wong sing ora manut pranatane Negara
Ngalem legining gula = ngalembana kapinterane wong kang pancen pinter (sugih)
Ngaturake kidang lumayu = ngaturake barang kang wis ora ana
Nagara mawa tata, desa mawa cara = saben papan duwe adapt lan aturan dhewe-dhewe
Nampel puluk = mitenah kabegjane wong liya
Nandur wiji keli = ngopeni turune wong kasrakat
Nasabi dhengkul = nutup-nutupi kekurangane sadulur supaya oleh kauntungan
Natas tali gumantung = putusan kang ora ana kawusanane
Nebak wong mangan = gawe rugine wong kang oleh kamukten
Nemu kuwuk = wong njaluk tulung marang liyan ora nganggo mara ing omahe
Ninggal bocah ing waton = nyumelangake samubarang sing wis kelakon
Nitipake daging serep = titip anak wadon marang besan
Nucuk ngiberake = wis disuguh mulihe isih mbrekat suguhan
Nulung menthung = karepe aweh welas, nanging malah gawe rekasane
Nuntumake balung pisah = bebesanan karo sedulur kang wis adoh alurane
Nututi baling wis tiba = njabel wicara kang wis kawetu
Nututi kidang lumayu = nguyak samubarang kang durung cetha lan durung mesthi olehe
Ngadu singating andaka = gawe dukaning panggedhe
Ngadhepi celeng boloten = cedhak-cedhak wong ala bebudene
Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumata
Ngotragake gunung = wong cilik-asor bisa ngalahake wong gedhe-luhur, nganti gawe kagete wong akeh
Nguthik-uthik macan dhedhe = njarag wong kang wis lilih nepsune
Nguyahi segara = weweh marang wong sugih kang ora ana pituwase
Nyangoni kawula minggat = ndandani barang kang tansah rusak
Nguthik-uthik macan turu = gawe nesu (golek gaweyan)
Nyolong pethek = luput saka pangira
Ngobak banyu bening = gawe rerusuh ing papan kang tentrem
Nguyahi segara = nulung wong sing kecukupan
Nandur pari jero = gawe ngamal kabecikan
Nututi layangan pedhot = nggoleki barang sing angel ketemune
Ngaji mumpung = ngatogake kekarepan mumpung ana wektu becik
Ngalem legining gula = ngalem kepinterane wong winasis
Ngandel tali gedebog = mrecaya barang kang ora mitayani
Ngantuk nemu kethuk = enak-enak ora nyambut gawe nanging oleh kabegjan
Ngangsu banyu ing kranjang = golek ngelmu nanging ora pinter marga ngelmune
Ngaub ngawar-awar = golek pangayoman marang wongmiskin
Nguwod gedebog = wong nemu kacilakan merga panggawene wong liya
Nguyang lara nempur pati = njarag marang kacilakan
Nguyuh aling-alingan sada = ngumpetake kekurangane, nanging ora murwat lan sranane
Ngabuk wong meteng = milara wong kang tanpa daya
Ngemping lara nggenjah pati = njarag marang kasangsaran
Ngempukake watu item = nganggep remeh prakara abot
Ngemut legining gula = ngrumat baranging liyan, bareng ngreti yen ana gunane banjur dipek dhewe, ora diwenehake sing duwe
Ngenteni timbale watu item = ngarep-arep samubarang kang ora bakal teka
Ngetutake poncoting tapih = melu sapari lungane bojo
Nggepuk kemiri kopong = tumandang gawe kang tanpa pituwas
Nglancipi singating andaka = natang wong kang kawasa
Nglangi ing tengah mati ing pinggir = apa kang digarap tanpa karampungan
Nglumahake, ngurepake = bebesanan anak loro lanang wadon padha nggawa lan padha olehe
Ngarebake sikut = nenonton mung kanggo golek sukan-sukan
Ngrampek-ngrampek kethek = nyanak marang wong ala
Ngrangsang-ngrangsang tuna = samubrang kang ginayuh ora kena
Ngrusak pager ayu = ndhemeni bojoning liyan
Nrenggiling api mati = wong ethok-ethok ora ngrungu guneme liyan, nanging sabenere niling-nilingake
Numpal keli = wong lelungan mung nunut kancane
Nusup ngayam alas = wong lelungan kanthi mlebu metu padesan lan ngliwati omah-omahe wong akeh
Nyambung watang putung = ngruunake sedulur kang cecongkrahan
Nyawat mbalang wohe = duwe panpgangkah sarana pitulungane sedulur sing diangkah
Nyeret pring saka pucuk = pagawean gampang malah dingel-ngel
Nyundhang bathang bantheng = ngangkat priyayi turunane bangsa luhur kang wis ora duwe pangawasa
Nyunggi lumpang kentheng = rabi ayu turune wong luhur
Obor blarak = mung sawetara wae
Obah owah = barang dadi becik mbutuhake wragad
Obah mamah = yen gelem makarya, bakale akeh rejeki
Obah ngarep kobet mburi = wani rekasa dhisik, mbesuke bakal kepenak
Opor bebek, mentas dhewek = rampungae saka reka dayane dhewe
Ora ana banyu mili mandhuwur = watak iku tumurun marang anak
Ora ana kukus tanpa geni = ora ana akibta tanpa sebab
Ora gonja ora unus = wis rupane ala, bebudene uga ala
Ora jaman ora makam = ora genah asal kamulane
Ora mambu enthong irus = ora ana sambung rapete bab aluran paseduluran
Ora ngerti kenthang kimpule = ora weruh prakara sing dirembug
Ora polo ora uteg = bodho banget
Ora tembung ora lawung = njupuk barange liyan tanpa jawab
Ora weruh alip bengkonge = ora ngreti aksara
Othak-athik didudut angel = katone sarwa ganpang bareng ditemenani ora ana nyatane
Ora kingan ora udut = ora mangan apa-apa
Ora uwur ora sembur = ora gelem cawe-cawe (aweh pitulung)
Palang mangan tandur = wong kang diwenehi kapercayan njaga nanging malah ngrusak
Pandengan karo srengenge = memungsuhan karo panguwasane
Pandhitane antake = laire katon suci batine ala
Pecruk tunggu bara = wong kang dipasrahi tunggu barang kang dimelik (dadi kesenengane)
Pupur sadurunge benjut = becik jaga-jaga utawa tumindak ngati-ati
Pupur sawise benjut = ngati-ati sawise nemu bebaya
Pinter keblinger busuk ketekuk = sarwa cilaka, tansah kena paeka
Pitik trondhol diumbar ing padaringan = wong miskin dipracaya manggon ing papan kang mubra-mubru pangan
Pupur sawise benjut = tumindak ngati-ati bareng wis ketaman
Raga tanpa mule = rana-rene mung disawiyah, ora kajen
Rupak jagade = ora duwe papan pasrawungan
Rame ing gawe, sepi ing pamrih = gelem tandang gawe ora amarga golek opah
Ramban-ramban tanggung = wong ngira alaning liyan, nanging isih ragu-ragu
Rawe-rawe rantas, malang-malang putung = sakehing pepalang bisa disingkirake
Rampek-rampek kethek = wong kang nyedhak-nyedhak wong ala, ora wurung oleh piala saka wong iku
Rebut balung tanpa isi = pasulayan marga barang kang sepele
Regem-regem kemarung = wong kang ngrangkani wong liya kang sok nglarani (gawe cilaka)
Renggang gula kumepyur pulut = wong kang raket banget anggone kekancan
Rindhik asu digitik = dikongkon nindakake pegawean kang ora cocog karo kekarepane
Rupa nggendhong rega = merga barange apik mula regane ya larang
Rukun agawa santosa, crah agawe bubrah = yen padha rukun mesthi padha santosa, yen padha congkrah mesthi bakal rusak
Rubuh-rubuh gedhang = wong kang ela-elu tumindake liyan (melu-melu)
Sing salah seleh = sing salah bakal nampa akibate
Sembur-sembur adas, siram-siram bayem = bisa kaleksanan marga pandongane wong akeh
Sadumuk bathuk sanyari bumi = pasulayan dilabuhi toh pati
Satru munggwing cangklakan = wong kang dadi mungsuh ing lingkungan sanak sedulur
Satu munggwing rimbagan = wong loro kang anggone kekancan padha cocoge
Suduk gunting tatu loro = nampa kesusahan (kasangsaran) bareng-bareng (ngiwa nengen)
Sabar sareh mesthi bakal pikoleh = tumindak samubrang aja kesusu
Sabaya pati sabaya mukti = kerukunan nganti tekaning pati
Sadumuk bathuk senyari bumi = pasulayan nganti dilabuhi tekan pati
Sandhing kirik gudhigen = wong kang srawung karo wong ala, ora wurung ketularan alane
Sandhing kebo gupak = wong kang cedhak wong tumindak ala, bisa-bisa katut ala
Sanggar waringin = wong kang dadi pangayomane wong akeh
Sepi ing pamrih rame ing gawe = nindakake pagawean kanthi ora duwe kamelikan apa-apa
Sluman-slumun slamet = sanajan kurang ngati-ati nanging isih diparingi slamet
Sumur lumaku tinimba, gong lumaku tinabuh = wong kang geleme tumandang gawe yen diajak utawa dikancani wong sing wis pinter
Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung = kabar iku mesthi sumebar adoh, lan adoh karo kanyatane
Sapikul sagendhongan = andum barang kanthi kukum kang murwat lan kaanane
Sendhen kayu aking = prakaran gondhelan wong kang wis mati
Singidan nemu macan = dhelikan marga tumindak ala nanging malah kawruhan panggedhene
Si gedheg lan si anthuk = wong loro kang wis padha kangsen tumindak ala bebarengan
Simbar tumrap sela = wong kang uripe ngrekasa, awit ora duwe sumber pangan sing gumathok
Tebu tuwuh socane = wong sing alus lan mans tembunge nanging ala aten-atenane
Tekek mati ulone = wong kang nemoni cilaka marga saka gunemane dhewe
Tembang rawat-rawat, bakul sinambewara = kabar kang durung mesthi salah lan benere
Tulung menthung = katone aweh pitulungan, nanging gawe susah
Tega larane ora tega patine = arepa kaya ngapa sedulur iku perlu dibelani
Tigan kaapit sela = wong kang ana ing sajroning bebaya, tansah was-sumelang atine
Timun jinara = prakara gampang banget
Timun wungkuk jaga imbuh = wong kang kanggo genep-genep (jaga-jaga yen kekurangan)
Timun mungsuh duren = wong ringkih mungsuh wong kuwat
Tuna satak bathi sanak = rugi petung (bandha) nanging tambah sedulur
Tunggal banyu – tunggal guru
Tinggal glanggang colong playu = ora wani tanggung jawab (keplayu ing peperangan)
Tumbak cucukan = wong kang seneng pradul (adu-adu) marang liyan
Tumbu oleh tutup = wong loro sing cocog aten-atenane
Tumper cinawedan, wedang lelaku = wong kang angger duwe bojo, bojone mati (wong kang diseriki kanca-kancane)
Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati = turune wong cilik bisa dadi wong gedhe, turune wong gedhe ora bisa oleh kalungguhan dhuwur, utawa prakara ala ngambra-ambra dene prakara becik kari sethithik
Tunggak kalingan rone = tilas wong gedhe wis ora katon gedhene utawa luhur pangkate
Tunggak kemadhuh = wong kang maune dadi mungsuh
Tunjung tuwuh ing sela = wong kang maune dadi mungsuh
Thenguk-thenguk nemu kethuk = nyambutgawe sakpenake nanging meksa nemu kabegjan
Ucul saka kudangan = luput karo gegayuhane
Ula marani gitik (gebug) = wong kang njarag marang bebaya
Ulat madhep ati kareb = wis manteb banget kekarepane
Ungak-ungak pager arang = duwe melik marang bojoning liyan
Ulangan cumbon = angger lunga, ora suwe bali maneh
Uyah kecemplung segara = menehi barang sethithik marang wong sugih banget
Undhaking pawarta sudaning kiriman = kabar sing sumebar beda nyatane
Udan tangis = akeh wong sing kesusahan amarga ketaman bencana
Uwod gedebog = wong kang ora kena diprecaya kanggo lantaran rembug
Wastra bedhah kayu pokah = wong nandhang tatu, babak kulite, putung balunge (wong ketula-tula uripe)
Watra lungset ing sampiran = wong pinter ora diguroni wong liya nganti tuwa
Wedi rai wani silit = wanine mung saka mburi, wedi yen adhep-adhepan
Wedhus diumbar ing pakacangan = wong mlarat dipercaya njaga barang pakaremane
Weruh ing grubyug, ora weruh ing rembug = melu-melu tumindak nanging ora ngerti kang dikarepake
Wiwit kuncung nganti gelung = nuduhake wektu sing suwe banget (saka bocah nganti tuwa)
Welsa tanpa alis = arep tetulung (melasi) wong liya nanging malah dadi bilaine
Waras-wiris = sehat
Wong wadon cowek gopel = drajating wong wadon kang ora pangaji
Wis kebak sundukane = wis akeh banget kaluputane
Yuwana mati lena = wong becik nemu cilaka jalaran ora ngati-ati
Yitna yuwana, lena kena = sing ngati-ati bakal slamet, sing sembrana cilaka
Yuyu rumpung mbarong ronge = wong kang nyantosani omahe, amarga wedi diganggu gawe wong liya kang ala pakartine
Yiyidan munggwing rampadan = biyene wong durjana saiki dadi wong alim
Yoga anyangga yogi = murid nirokake piwulange guru

SANEPA

anget, karo jamban isih arum ambuning jamban)
Balunge atos gedebog. (mbedhel banget, empuk banget)
Cahyane abang dluwang. (pucet banget)
Eseme pait madu. (manis banget)
Kawruhe jero tapak meri. (cethek banget)
Kehing utang arang wulu kucing. (kerep banget)
Kulite wulet godhong lumbu. (mbedhel banget)
Lungguhe anteng kitiran. (usil banget)
Pikirane landhep dhengkul. (kethul banget)
Playune lonjong botor. (banter banget nganti katon bunder)
Polahe anteng kitiran (montang-manting)
Rasane legi bratawali. (pait banget)
Rembuge peret beton. (lunyu banget)
Suwe mijet wohing ranti. (sedhela banget)
Posted in bahasa, sanepa

PARIAN

1. Parikan Ringkes (Karmina)
Abang-abang ora legi,
wani nantang ora wani.
Anak dara jare piyik,
seneng nangga ora becik.
anak lutung jare kowe,
mung yen bingung gelem mrene.
Godhong bestru bolong pinggir,
rabi ayu kudu mikir.
Godhong weru sembir pinggir,
ngguya-ngguyu duwe esir.
Jaran kepang mangan pari,
klambi abang manas ati.
Kali Praga mili ngidul,
kabeh kandha ora jebul.
Kembang mawar direntengi,
ati samara neniwasi.
Manuk glathik dibubuti,
rambut brintik merak ati.
Pitik trondhol tanpa jalu,
tembung sengol ngajak padu.
Wadhah lenga gendul kopi,
golek kanca ngati-ati.
Wedang bubuk gula Jawa,
ora mathuk lewa-lewa.
2. Parikan kang dhinapur rong gatra
Kembang adas sedhep gandanira kongas,
tuwas tiwas nglabuhi wong ora welas.
Kembang anggrek rumambat tepining bethek,
nganti tuwek ngelmu iku ora entek.
Kembang blimbing cumeblok pinggiring tawing,
padha eling emuta kabeh piweling.
Kembang bangah thukule adoh ing omah,
bungah-bungah pikantuk pirmaning simbah.
Kembang jengger abang mbranang menger-menger,
kudu omber atine wong lagi ngenger.
Kembang cengkeh ganda arum warna remeh,
waton aneh tumindake nora sareh.
Kembang crème nora temtu kanggo gawe,
Ngame-ame tembunge waton seje.
Kembang dlima tinandur ngubengi wisma,
ati ewa nora antuk sihing rama.
Kembang dhadhap abang mekare sekedhap,
ati ngedhap pratandha uripe nggragap.
Kembang gadhung mathuke cinundhuk gelung,
aja bingung yen dinukan ing Hyang Agung.
Kembang jagung sarine kanggo wong agung,
kumalungkung anggepe kaya tumenggung.
Kembang jeruk amrik gandane tumanduk,
arep entuk tembung manis sarta empuk.
Kembang kweni tuwuh kuning pinggir kali,
lamun wani haywa melang jroning ati.
Kembang lampes nora endah nanging luwes,
tembung pedhes bisa gawe awak apes.
Kembang menur sumebar ing kasur,
tindak jujur rejeki mesti sempulur.
Kembang terong tumiyung kuloning gedhong,
nganti ndomblong ngantu-antu tekaning wong.
Kembang waru asri megare tan dangu,
ayo nggugu ujar piwulange guru.
3. Parikan kang dhinapur patang gatra
Koki tuwa saka Semarang,
tuku apem disuwir-suwir.
Aku iya kowe kok gemang,
nyata gelem ayo dipikir.
Kutha Sala dalane rame,
Sriwedari tengah pernahe.
Aku gela amarga kowe,
angger janji arang nyatane.
Kali Srayu banyune asat,
urang tlaga dawa sapite.
Kowe mau janji martobat,
kena apa ninggal sumpahe.
Manuk glathik muthuli pari,
mabur lima teka sing pitu.
Luwih becik netepi janji,
luwih ala janji sing palsu.
Iwak lele mati kethuthuk,
sandhate pring iratan.
Ngawe-awe sing kalung andhuk,
entenana dalan prapatan.
Uwit jeruk amba godhonge,
wohe mateng dipethik bocah.
Aja umuk yen lagi duwe,
saiki seneng sesuke susah.

SABDATAMA

GAMBUH
1.Rasaning tyas kayungyun,
Angayomi lukitaning kalbu,
Gambir wanakalawan hening ing ati,
Kabekta kudu pitutur,
Sumingkiring reh tyas mirong.
2.Den samya amituhu,
Ing sajroning Jaman Kala Bendu,
Yogya samya nyenyuda hardaning ati,
Kang anuntun mring pakewuh,
Uwohing panggawe awon.
3.Ngajapa tyas rahayu,
Ngayomana sasameng tumuwuh,
Wahanane ngendhakke angkara klindhih,
Ngendhangken pakarti dudu,
Dinulu luwar tibeng doh.
4.Beda kang ngaji pumpung,
Nir waspada rubedane tutut,
Kakinthilan manggon anggung atut wuri,
Tyas riwut–ruwet dahuru,
Korup sinerung agoroh.
5.Ilang budayanipun,
Tanpa bayu weyane ngalumpuk,
Sakciptane wardaya ambebayani,
Ubayane nora payu,
Kari ketaman pakewuh,
6.Rong asta wus katekuk,
Kari ura-ura kang pakantuk,
Dandanggula lagu palaran sayekti,
Ngleluri para leluhur,
Abot ing sih swami karo.
7.Galak gangsuling tembung,
Ki Pujangga panggupitanipun,
Rangu-rangu pamanguning reh harjarti;
Tinanggap prana tumambuh,
Katenta nawung prihatos.
8.Wartine para jamhur,
Pamawasing warsita datan wuwus,
Wahanane apan owah angowahi,
Yeku sansaya pakewuh,
Ewuh aya kang linakon.
9.Sidining Kala Bendu,
Saya ndadra hardaning tyas limut,
Nora kena sinirep limpating budi,
Lamun durung mangsanipun,
Malah sumuke angradon.
10.Ing antara sapangu,
Pangungaking kahanan wus mirud,
Morat-marit panguripaning sesame,
Sirna katentremanipun,
Wong udrasa sak-nggon-enggon,
11.Kemat isarat lebur,
Bubar tanpa daya kabarubuh,
Paribasan tidhem tandhaning dumadi,
Begjane ula dahulu,
Cangkem silite anyaplok.
12.Ndhungkari gunung-gunung,
Kang geneng-geneng padha jinugrug,
Parandene tan ana kang nanggulangi,
Wedi kalamun sinembur,
Upase lir wedang umob.
13.Kalonganing kaluwung,
Prabanira kuning abang biru,
Sumurupa iku mung soroting warih,
Wewarahe para Rasul,
Dudu jatining Hyang Manon.
14.Supaya padha emut,
Amawasa benjang jroning tahun,
Windu kuning kono ana wewe putih,
Gegamane tebu wulung,
Arsa angrebaseng wedhon,
15.Rasane wus karasuk,
Kesuk lawan kala mangsanipun,
Kawisesa kawasanira Hyang Widhi,
Cahyaning wahyu tumelung,
Tulus tan kena tinegor.
16.Karkating tyas katuju,
Jibar:jibur adus banyu wayu,
Yuwanane turun-temurun tan enting,
Liyan praja samya sayuk,
Keringan saenggon-enggon.
17.Tatune kabeh tuntum,
Lelarane waluya sadarum,
Tyas prihatin ginantun suka mrepeki,
Wong ngantuk anemu kethuk,
Isirie dinar sabokor.
18.Amung padha tinumpuk
Nora ana rusuh colong jupuk,
Raja kaya cinancangan aneng nyawi,
Tan ana nganggo tinunggu,
Parandene tan cinolong.
19.Diraning durta katut,
Anglakoni ing panggawe runtut,
Tyase katrem kayoman hayuning budi,
Budyarja marjayeng limut,
Amawas pangesthi awon.
20.Ninggal pakarti dudu,
Pradapaning parentah ginugu,
Mring pakaryan saregep tetep nastiti,
Ngisor ndhuwur tyase jumbuh,
Tan ana wahon-winahon.
21.Ngratani sapraja agung,
Keh sarjana sujana ing kewuh,
Nora kewran mring caraka agal alit,
Pulih duk jaman runuhun,
Tyase teteg teguh tanggon.

LIRIK TEMBANG

Mijil
Sang Widodo guru ningsun mijil
Lamat-lamat katon
Sugeng rawuh ing palenggahane
Pra siswa gya sami anyungkemi
Arep padha nyantri
Tembang sastra lagu

Sugeng rawuh para tamu yekti
Kabeh padha katon
Pambuka mijil tetembangane
Mugi jinurung puji basuki
Jaya wijayanti
Estu kanthi syukur

Pocung
Putra iku rejekine wong tinemu
Nadyan lawas-lawas
Ikhlase tyas angiringi
Sedya laku Gusti paring kula nrima

Ngelmu iki kalakone kanthi guru
Nuladha kang tama
Kudu gelem dituturi
Ngiku banget maedahi ing wusana

Iki wulan wus wayahe mudhun udan
Cepaka jas udan
Yen kudanan ana margi
Ndhang cepeta tekan griya kang utama

Pangkur
Becike wanita tama
Sabaya pati lan sabaya mukti
Mubra-mubru rinten dalu
Bekti marang kang garwa
Uga wajib mendhem jero mikul dhuwur
Ala becik ing plakrama
Iku satining mring laki

Catur wulang Sunan Drajat
Weneh teken wong kang wuta dhuh kaki
Weneh pangan wong kang luwe
Weneh sandhang kang wuda
Keleksanan luhuring badan satuhu
Weneh iyup kang kudanan
Sampurnaning ngelmu iki

Asmaradana
Surtikanthi kang nglamlami
Putri Prabu Salya nata
Setyawati kang biyunge
Lelambangane wanodya
Gandes luwes ing raga
Alus ririh rereh ruruh
Kagarwa dipati Karna

Shinta pepujaning ati
Kang cinidra Dasamuka
Ing endi paran margane
Ingsun dawuh mring Anoman
Myang Ngalengka diraja
Wusana pawartinipun
Shinta nengga kanthi setya

Ceritane yayah wibi
Aku iki kang juwita
Ya kang ayu wenku dhewe
Aku uga duwe kangmas
Tundhone dadya beda
Bedanya bagus lan ayu
Kedhana-kedhini aran

Gamelan Jawa

Gamelan Jawa terdiri atas instrumen berikut :
Kendang
Bonang
Bonang Penerus
Demung
Saron
Peking (Gamelan)
Kenong & Kethuk
Slenthem
Gender
Gong
Gambang
Rebab
Siter
Suling

CANGKRIMAN

Cangkriman
Cangkriman yaiku unen-unen kang rinacik ing tembung kang tumata, surasa utawa isine ngemu teges kang dudu dibadhe. Cangkriman uga kasebut ‘badhean’ utawa ‘bedhekan’. Ing sawatara panggonan sok kasebut ‘capean’. Racikaning cangkriman ana kang dhapur ukara lumrah, ana kang sinawung ing tembang. Wujud lan dhapukaning cangkriman kabedakake:
a. cangkriman kang dhapur rerakitaning tembung wancahan.
b. Cangkriman kang dhapur rakitaning ukara kang ngemu surasa irib-iriban utawa pepindhan.
c. Cangkriman kang surasa blenderan utawa teges plesetan.
Tuladhane:
Wiwawite lesbadhonge = uwi dawa wite, tales amba godhonge
Pak bomba, pak lawa, pak piut = tapak kebo amba, tapak ula dawa, tapak sapi ciyut
Pak oletus = tapak kebo isi lele satus
Nituk lersure = Nini ngantuk diseler susure
Kicak tekan = Kaki macak iket-iketan
Yu mahe rong = yuyu omahe ngerong
Burnas kopen = bubur panas kokopen
Surles penen = susur teles pepenen
Karla ndheren = mbakar tela sumendhe keren
Rang sinyu, muksitu = jurang isi banyu, gumuk isi watu
Itik pertis, ibo perbeng, ijah perlong = tai pitik memper petis, tai kebo memper ambeng, tai gajah memper golong.
Gajah nguntal sangkrah = luweng
Pitik walik saba kebon = nanas
Pitik walik saba amben = kemucing, sulak
Sawah rong kedhok galengane mung sithok = godhong gedhang
Sega sakepel dirubungi tinggi = salak
Ana titah, duwe gulu tanpa sirah. Duwe silit nanging ora tau bebuwang. Sapa kuwi? (gendul)
Ana piranti sabane ing pawon. Bareng ketiban cecak bisa mabur. Apa iku? (kalo)
Ana kewan mapane ing alas. Saben wong mesthi wedi. Bareng digendhong dening manungsa, kewan iku ora medeni maneh, lan ora duwe upas, ora nyakot manungsa. Apa arane kewan iku?
Ing sadhuwuring lawang ana cecak. Yen cecak iku lunga, lawang iku dadi kewan kang bisa mabur. Apa arane kewan iku?

FILSAFAT PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam perkembangan sejarah filsafat pendidikan kita mengenal banyak aliran yang memiliki kecenderungan yang bersifat konservatif. Aliran filsafat yang memiliki kecenderungan konservatif itu misalnya adalah aliran pendidikan esensialisme dan parenialisme. Namun demikian, sejarah filsafat juga mencatat kelahiran antitesa terhadap filsafat yang memiliki kecenderungan yang bersfat konservatif adalah aliran filsafat pendidikan yang bersifat progresif. Salah satu aliran yang bersifat progresif adalah aliran filsafat pendidikan kritis yang terutama berkembang di Amerika Selatan. Dalam bagian ini dibahas aliran filsafat kritis. Aliran ini lahir dari adanya perkembangan sejarah sosial, budaya, ekonomi dan politik di Amerika Selatan yang terjadi pada abad 20 lalu.pada awal dekade 1970an, seorang tokoh pendidikan yang berasal dari Brasil, Paolo Freire mendeklarasikan berdrinya suatu airan filsafat pendidikan yang secara kritis dan revolusioner berusaha memperbaiki kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tertindas pada masyarakat kelas bawah di Amerika Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengalami penindasan oleh sekelompok kecil kaum elite kapitalisyang menguasai akses ke sebagian besar sumber daya negara. Ketimpangan struktural ini menyebabkan rakyat kecil yang merupakan sebagian besar penduduk negara tertindas dalam memperoleh hak pencapaian kesejahteraan hidup.
Menurut Paulo Freire akar dari masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya adalah suatu sistem, pola dan praktik pendidikan yang tidak memberi kesempatan pada rakyat kecil untuk melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu perlu diwujudkan sistem pola dan praktik pendidikan yang lebih memberi kesempatan pada mereka untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Penganut pandangan kritis memiliki pandangan bahwa nilai-nilai yang ada dalam suatu sistem sosial merupakan representasi atau perwakilan kepentingan-kepentingan segelintir elite sosial tertentu.
Tujuan utama dari pedagogi kritis adalah untuk menumbuhkan kesadaran kritis pada siswa. Dalam konteks problem moral di sini, yang perlu dibangun adalah kesadaran bahwa di sekolah, kampus, media, masyarakat dan bahkan keluarga seringkali terjadi praktik penanaman nilai-nilai ketidakjujuran, korupsi dan terorisme. Hal tersebut kemudian perlu dilanjutkan dengan upaya membangun kesadaran ada diri siswa untuk dapat melihat dan menilai secara kritis atas korupsi dan problem sosial sejenisnya. Dua kata kunci yang digunakan dalam pedagogi kritis untuk membangun kesadaran kritis diri tersebut adalah dialog dan pelibatan sosial, bukan indoktrinasi ideologis.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana latar belakang sejarah filsafat pendidikan kritis?
2. Aliran apa saja yang mempengaruhi filsafat apa saja yang mempengaruhi filsafat pendidikan kritis?
3. Bagaimana pemikiran filsafat pendidikan kritis Paulo Freire?
4. Bagaimana gerakan pendidikan masyarakat bebas dari sekolah?

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah filsafat pendidikan kritis.
2. Untuk mengetahui aliran yang mempengaruhi filsafat apa saja yang mempengaruhi filsafat pendidikan kritis.
3. Untuk mengetahui pemikiran filsafat pendidikan kritis Paulo Freire.
4. Untuk mengetahui gerakan pendidikan masyarkat bebas dari sekolah.

BAB II
FILSAFAT PENDIDIKAN KRITIS

A. Latar Belakang Sejarah Filsafat Pendidikan Kritis
Penelusuran historis tentang filsafat pendidikan kritis atau yang dikenal dengan sebutan filasafat pendidikan radikal tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan perkembangan sejarah sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Amerika Selatan yang terjadi pada abad ke 20 lalu. Pada awal dekade 1970an, Paolo Freire, seorang tokoh pendidikan dari Brasil mendeklarasikan berdirinya suatu aliran filsafat pendidikan yang secara kritis dan revolusioner berupaya memperbaharui kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tertindas pada masyarakat kelas bawah di Amerika Serikat. Kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di sebagian besar rakyat yang tinggal di negara-negara Amerika Selatan menunjukkan bahwa mereka mengalami penindasan oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang diciptakan oleh sekelompok kecil elit kapitalis yang mengusai akses ke sebagian besar sumber daya negara. Ketimpangan struktural ini menyebabkan rakyat kecil yang merupakan sebagian besar penduduk negara terpinggirkan dalam memperoleh hak pencapaian kesejahteraan hidup.
Melalui sebuah karya monumental yang berbentuk sebuah buku berjudul Pedagogy of the Oppresed (Pendidikan bagi Kaum Tertindas) yang diterbitkan pada tahun 1970, Paolo Freire mengembangkan suatu filsafat pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadarn politik menuju pada upaya-upaya tindakan pemecahan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk mencapai kesejahteraan rakyat miskin yang terpinggirkan. Pandangan filsafat pendidikan kritis yang sedemikian revolusioner ini banyak mendapat simpati dan para praktisi pendidikan dalam negara-negara yang sedang berkembang dan miskin. Paolo Freire memiliki pandangan bahwa sebab-sebab dari masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik adalah berakar pada suatu sistem, pola, dan praktik pendidikan yang tidak memberi kesempatan kepada rakyat miskin untuk melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

B. Aliran Filsafat yang Mempengaruhi Filsafat Pendidikan Kritis
Aliran filsafat kritis yang memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan filsafat pendidikan kritis adalah gerakan sosial anarki, filsafat sosial marxisme, dan aliran psikoanalisis. Gerakan anarki yang berkembang pada abad ke 19 M sampai dengan abad ke 20 M yang menentang pemberlakuan sistem persekolahan negara. Menurut gerakan anarki ini, pemberlakuan sistem persekolahan negara ini akan menghambat pengembangan individual seseorang secara maksimal. Tokoh-tokoh gerakan anarkis ini antara lain adalah Leo Tolstoy, Ivan Illich, Paul Goodman, dan Jonh Dhlyer.
Aliran filsafat Marxisme juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan filsafat kritis yang merupakan akar lahirnya filsafat kritis. Aliran filsafat Marxisme memiliki keyakinan filosofis terkait dengan pendidikan bahwa sistem persekolahan merupakan praktek-praktek yang mengasingkan induvidu yang berasal dari kelompok rakyat miskin dalam suatu struktur masyarakat industri modern. Para tokoh filsafat pendidikan yang banyak memperoleh inspirasi filsafat dari filsafat sosial marxisme adalah pakar filsafat pendidikan kritis George Counts, Theodore Brameld, dan Paolo Freire.
Filsafat sosial ketiga yang mempengaruhi perkembangan filsafat pendidikan kritis adalah filsafat sosial yang memiliki akar pada salah satu aliran besar dalam psikologi, yaitu aliran psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Aliran filsafat sosial ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Psikoanalisis Freudian Kiri. Tokoh-tokoh utama aliran filsafat Psikoanalisis Freud Kiri antara lain Wilhelm Reich dan A.S. Neill. Tokoh-tokoh utama aliran filsafat Psikoanalisis Freud Kiri memiliki keyakinan filosofis bahwa diperlukan perubahan-perubahan atau perlakuan-perlakuan terhadap ciri-ciri kepribadian, perubahan-perubahan atau perlakuan-perlakuan terhadap struktur keluarga, dan perubahan-perubahan atau perlakuan-perlakuan terhadap praktek-praktek pengasuham anak yang bersifat tradisionil sebagai langkah pertama dalam upaya dalam menyeimbangkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

C. Filsafat Pendidikan Kritis Paulo Freire
1. Riwayat Hidup Singkat
Paulo Freire sebagai seorang aktivis banyak terjun langsung mengembangkan pendidikan literasi (melek huruf) di daerah-daerah kumuh perkotaan Brazil. Paulo Freire semasa menjadi mahasiswa di Brazil mengambil bidang filsafat dan hukum. Puncak karir akademis Paulo Freire adalah pada saat ia menerima gelar profesor dalam bidang sejarah dan filsafat pendidikan dari Universitas Pernambuco di Recife, Brazil. Pada akhir dekade 1960an, Paulo Freire meninggalkan Amerika Selatan karena sebab-sebab yang terkait dengan masalah-masalah politik dengan pemerintahan militer di Brazil. Setelah menjalani tugas selama beberapa lama sebagai profesor tamu pada Harvard’s Center for Studies in Education di Amerika Serikat, sejak tahun 1971 Paulo Freire menjadi konsultan khusus bidang pendidikan pada World Council of Churces di Jenewa Swiss.

2. Pemikiran Filsafat Umum Paulo Freire
Secara umum, pandangan filsafat pendidikan Pulo Freire banyak didasari oleh pandangannya tentang filsafat manusianya. Filsafat manusia adalah cabang filsafat yang membahas secara filosofis tentang hakekat manusia. Paulo Freire memiliki pandangan filosofis tentang manusia yang berpijak dari suatu asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran dan tindakan yang dapat dibedakan dengan makhluk lain, khususnya yang disebut dengan binatang. Dalam menghadapi realitas kehidupan, kesadaran dan tindakan seseorang tidak ditentukan melalui proses-proses yang berjalan secara mekanis dan deterministic, namun ia sebagai manusia memiliki kemampuan kesadaran dan tindakan yang dapat didayagunakan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap lingkungan.
Dalam suatu realitas sosial, kesadaran level tinggi ini membantu manusia sebagai subjek yang otonom mampu melakukan tindakan intervensi perubahan sosial dalam masyarakat mereka, melakukan refleksi terhadap hasil tindakan terhadap hasil tindakan intervensi perubahan sosial yang mereka laksanakan, dan memiliki komitmen terhadap keterlibatan mereka dalam tindakan intervensi perubahan sosial itu (Elias dan Meriam, 1984). Ini berarti bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat miskin atau masyarakat tertindas lain perlu diberdayakan (empowering) sehingga timbul kesadaran diri mereka untuk berubah dan melakukan tindakan intervensi perubahan sosial dalam upaya untuk mampu mengentaskan diri dari kemiskinan atau ketertindasan.
Nampak bahwa dalam pemahaman Paulo Freire tentang manusia yang memiliki kesadaran yang berbeda dari kesadaran binatang yang bersifat instingtif adanya pengaruh filsafat eksistensialisme humanis yang berkembang di regional Eropa Kontinental. Menurut filsuf Prancis Jean Paul Sartre, menyatakan bahwa yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah kemampuan manusia untuk selalu menetapkan eksistensi atau keberadaannya melalui bantuan kesadaran yang ada dalam dirinya (Cooper, 1996).
Dalam konteks keyakinan Paulo Freire yang sangat optimis terhadap kekuatan nilai-nilai agama bagi perkembangan kesadaran dan pemberdayaan kaum tertindas Nampak adanya perbedaan yang sangat tajam dengan keyakinan filosofis Karl Marx tentang eksistensi agama dalam kehidupan sosial dan kehidupan agama. Dia menolak agama sebagai kekuatan yang mampu memberikan kesadaran dan pemberdayaan kepada kaum tertindas. Dalam hal ini Karl Marx menjelaskan bahwa agama adalah salah satu struktur sosial tempat kaum kapitalis menyinambungkan kekuasaannya.
3. Filsafat Pendidikan Kritis Paulo Freire
Menurut salah seorang tokoh filsafat pendidikan kritis adalah Paulo Freire pendidikan sebagai sebuah system dunia perbankan tergambar dalam proses pendidikan tempat siswa melakukan upaya-upaya pemrolehan pengetahuan melalui metode-metode pendidikan yang bersifat pasif (hanya menerima begitu saja), membuat klasifikasi ragam pengetahuan dalam kategori-kategori tertentu, dan kemudian melakukan penyimpanan pengetahuan yang telah diklasifikasikan itu ke dalam arsip-arsip file tertentu dalam memorinya.
Dalam konteks filsafat pendidikan kritis, ragam pendidikan yang menekankan pada kekuasaan guru sebagai pusat pemerolehan pengetahuan dan perlakuan siswa sebagai objek pasif metupakan suatu bentuk dari praktek penindasan kepada sesame manusia. Melalui pengembangan dan penerapan kurikulum yang kaku ini dapat mengakibatkan efek samping terjadinya proses alienasi (keterasingan) yang dialami oleh siswa. Kondisi alienasi dalam diri siswa dapat dilihat pada gejala kognisi dan afektif mengarah pada situasi yang menunjukkan bahwa siswa merasakan dalam dirinya ketidakterlibatan dalam proses-proses mengetahui sesuatu. Konsep-konsep filosofis kependidikan yang kemudian dapat diterapkan secara praktis ke dalam praktek-praktek kependidikan itu adalah pembebasan (libertarian), dialog (dialogie) dan pendidikan berorientasi pada pemecahan masalah. Pembebasan adalah dasar fundamental yang utama bagi berlangsungnya proses kependidikan. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan untuk pembebasan ini maka metode dialog dapat membantu siswa sebagai pembelajar untuk memahami situasi dan kondisi yang riil ruang hidup tempat mereka tinggal, memunculkan perenungan tentang situasi dan kondisi itu dan membuat perencanaan dan melaksanakan tindakan pemecahan masalah tekait dengan situasi dan kondisi itu.
Pendidikan yang berakar pada proses dialogis adalah pendidikan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dimulai dari studi tentang latar belakang situasi budaya siswa sebagai pembelajar. Latar belakang situasi budaya siswa sebagai pembelajar ini berfungsi sebagai masukan (input) pada pengembangan kurikulum tentang isu-isu yang perlu untuk didiskusikan dalam proses kependidikan dan proses pembelajaran. studi tentang latar belakang situasi budaya siswa sebagai pembelajar meliputi pengungkapan tentang cara-cara berpikir kebudayaan seseorang dikondisikan atau dipengaruhi oleh hegemoni ide-ide, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos, seni, ilmu, norma-norma, dan aspirasi politik tertentu.
Dalam konteks aktivitas pembelajaran dan pengajaran, guru dapat mengajukan suatu jenis bahan ajar sejauh disetujui oleh siswa melalui proses klasifikasi bahan ajar dan modifikasi bahan ajar. Dalam hal ini guru dimungkinkan untuk memberikan saran-saran atau anjuran-anjuran tentang suatu tema bahan ajar kepada siswa, namun guru tidak diperkenankan untuk memaksakan suatu tema kepada siswanya. Pemaksaan dianggap oleh Paulo Freire sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip dialog dalam proses pendidikan.
Pendidikan otentik yang dikemukakan oleh yang dikemukakan oleh Paulo Freire tidak dapat disangkal memiliki agenda keharusan-keharusan untuk melibatkan proses dan hasil pembelajaran dan tindakan-tindakan politik. Pendapat Paulo Frerie ini menunjukkan suatu gambaran bahwa proses pendidikan harus memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah sosial politik dan berupaya untuk melakukan pemecahan masalah demi tercapainya perubahan dan pembaharuan sosial dalam masyarakat kea rah yang lebih berkeadilan.
Menurut Freire, pendidikan tidak pernah netral dan isu-isu yang terkait dengan situasi dan kondisi sosial politik. Dalam diskusi tentang situasi dan kondisi sosial politik terkini, guru dan siswa akan memperoleh pengalaman belajar mengajar yang terkait dengan kesadaran tentangkemungkinan perubahan-perubahan sosial yang mungkin untuk dilakukan melalui proses pendidikan. Pemikiran ini menggambarkan suatu pendapat bahwa pendidikan memiliki tugas utama untuk membebaskan siswa sebagai partisipan dari linngkungan hemologi struktur sosial kaum yang berkuasa. Tugas pembesan itu terkait dengan tujuan pendidikan pembebasan untuk mencpai keadilan kesejahteraan sosial bagi kaum tertindas (Ellias dan Merriam, 1984).
Diskusi kritis sebagai metode utama pembelajaran dalam filsafat pendidikan kritis Paulo Freire menunjukkan perseberangan pemikiran dengan metode pembelajaran dalam filsafat pendidikan tradisionil yang cenderung pada stategi indoktrinatif yang bersifat manipulatif. Metode pembelajaran sering juga dikenak dengan sebutan pendidikan revolusioner. Pendidikan dalam arti revolusioner ini memiliki makna yang terkait dengan tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan-perubahan revolusioner dalam kehidupan pribadi dan sosial melalui proses dialogis. Proses dialogis ini terutama terjadi diantara orang-orang yang tertindas.
Keberpihakan pada kaum tertindas mengarahkan Paulo Freire untuk mengembangkan suatu suatu pendidikan sosial sistem pendidikan untuk orang tertindas (education of the opperesed). Pada tahap awal pengembangan pendidikan untuk orang tertindas yang memiliki perspektif revolusioner itu, Paulo Freire banyak melakukan eksplorasi dan rancangan-rancangantindakan pengembangan dalam bidang pendidikan melek huruf (literacy education) untuk orang miskin pada daerah kumuh di Negara Brazil tahun 10970an. Paulo Freire adalah salah seorang di antara sedikit orang yang diakui memiliki kontribusi penting bagi perkembangan metode-metode pembelajaran dalam pembelajaran melek huruf untuk orang miskin. Metode pembelajarn melek huruf oaring miskin yang dikembangakan oleh Paulo Freire dimulai dari model awal kata-kata, kalimat-kalimat, dan iodom-iodom yang telah dimiliki terlebih dahulu dalam diri partisipan belajar. Ini berarti bahwa dalam pembelajan melek huruf semacam itu, latar belakang kebudayaan partisipan belajar atau pembelajaran tidak dinaifkan begitu saja, namun lebih jauh lagi diinkoporasikan dalam proses pembelajaran. Ini berarti bahwa proses pembelajaran tidak mengeliminasikan partisipan belajara dari muatan-muatan pembelajaran yang diberikan.
Dalam konteks ini, di filasafat pendidikan kritis yang memiliki agenda perubahan sosial dan politik dalam kehidupan sosial nyata, sangat mengecam pandangan tradisionil dalam pendidikan yang menyatakan bahwa tugas utama pendidikan adalah untuk mewariskan nilai-nilai dan pemantapan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dalam masyarakat. Secara revolusioner, filsafat pendidikan kritis mengemukakan bahwa tugas pendidikan tidak untuk melakukan pewarisan nilai-nilai dan legitimasi nilai-nilai konservatif yang telah ada dalam masyarakat, tapi lebih jauh lagi adalah memiliki tugas melakukan perubahan, pembaharuan, dan pembebasan sosial sehingga masyarakat tidak terbelunggu oleh kekuasaan hegemeni tertentu yang ingin terus menerus melanggengkan kekuasaannya. Apalagi tugas itu mampu ditunaikan maka tujuan pembengunan masyarakat yang lebih berkeadilan akan tercapai.
Dalam perkembangan sejarah, pendidikan untuk orang tertindas yang dikembangkan oleh Paulo Freire banyak mendapat dukungan dari kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat yang memiliki orientasi pada isu-isu tentang masyarakat tertindas, pemberdayaan kaum miskin, dan tindakan pemecahan maslah langsung terhadap problem-problem sosial.

E. Gerakan Pendidikan Masyarakat Bebas dari Sekolah
Pada masa akhir decade 1960an dan masa awal decade 1970an berkembang salah satu varian dari filsafat pendidikan kritis yang pada kontimum tertentu sangat berbasis pada filosofi anarkisme. Filosofi narkisme adalah suatu pandangan hidup yang menolak sekaligus malawan nilai-nilai dan struktur yang sudah mapan dalam kehidupan. Varian dari filsafat pendidikan kritis itu adalah gerakan pendidikan masyarakat bebas dari sekolah atau gerakan pendidikan masyarakat tanpa sekolah (deschooling society movement). Salah satu corong utama atau tokoh utama yang terkenal dari gerakan ini adalah seorang ahli pendidikan seperti Paulo Freire juga berasal dari regional Amerika selatan, namun berasal dari Negara lain, yaitu Meksiko. Tokoh utama gerakan pendidikan bebas dari sekolah adalah Ivan Illich.
Sebagai suatu gerakan pendidikan atau berbasis pada filosofi anarkisme, gerakan ini mengajukan salah satu manifesto kependidikan yang cukup membuat banyak pihak terkejut. Manifesto pendidikan yang kemudian menjadi dasar gerakan ini mengusulkan pelaksanaan eliminasi sistem persekolah formal dalam masyarakat sebagai sebuat prasyarat yang tidak dapat ditolak agar masyarakat tertindas mampu membebaskan diri dari ketergantungan pada hegemoni struktur sosial yang secara berkesinambungan menyebabkan mereka terpuruk dalam semacam “takdir” kemiskinan structural (Ellias dan Merriam, 1984).
Menurut Ivan Illich sistem persekolahan adalah factor penyebab utama keberlanjutan penindasan structural karena di sekolah para pembelajar diajarkan banyak pembelajaran yang bermuara pada ideolagi yang bersifat kapitalis. Muatan pembelajaran yang mengarah pada ideology kapitalis ini membawa pembelajar sebagai generasi muda untuk kesekian kalinya, seperti orang tua mereka, masuk lebih dalam cengkraman budaya kapitalisme yang menyebabkan mereka menjadi semacam objek sasaran penindasan lebih lanjut. Si pembelajar dalam sebuah sistem persekolahan mengalami proses keterasingan dari budaya kapitalis yang sebenarnya bukan milik mereka dan yang sebenarnya menjadi sumber kemarjinalan mereka dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pandangan Ivan Illich tentang kebudayaan kapitalis yang sudah masuk dalam kognisi sosial pembelajar, orang tua, dan masyarakat akibat eksistensi yang dominant dari sistem persekolahan dalan pendidikan, dapat dicontohkan dalam gejala-gejala seperti: siswa harus memakai seragam apabila masuk sekolah, sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki fasilitas dan pendanaan yang baik (spp mahal), dan standarisasi kurikulum sekolah secara nasional, regional, dan internasional.
Dalam filasaf pendidikannya, Ivan Illich berupaya mengembangkan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kebebasan manusia, kesejajaran (equality), dan kedekatan hubungan antara manusia secara personal. Dalam hal ini Ivan Illich menjelaskan bahwa pembelajaran yang benar adalah proses yang memungkinkan timbulnya kesempatan kepada para pembelajar untuk secara bebas dan berkesadaran melakukan partisipasi dalam proses pembelajaran. Menurut Ivan Illich tidak ada seseorang pun yang memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap proses pembelajaran dalam diri seseorang tanpa ada persetujuan dari orang yang bersangkutan.
Berbeda dengan pola pikir yang ada pada banyak penganut dan praktisi pendidikan tradisionil, Ivan Illich berpendapat bahwa proses pembelajaran bukan merupakan hasil dari proses pengarahan dari pihak eksternal, tapi lebih sebagai hasil dari kumpulan fragmen-pragmen pengalaman belajar yang diperoleh seseorang karena ia ikut berpartisipasi dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang kehidupan dan objek-objek kebendaan. Upaya-upaya seseorang untuk memperoleh pengetahuan itu dapat dilakukan melalui sumber-sumber belajar sebagai berikut: orang yang memiliki keterampilan pada bindang-bidang tertentu, teman sebaya atau teman seprofesi, buku-buku yang terkait dengan pengetahuan yang sedang dipelajari, dan instrument-instrumen belajar yang lain. Demikianlah, menurut Ivan Illich aspek-aspek fundamental dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran yang dipilih dan diikuti secara bebas oleh partisipan belajar. Proses pembelajarn yang terdapat di dalamnya unsure-unsur pemaksaan akan dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah kependidikan dan sosial dalam diri individu yang pengaruhnya kemudian pada perlambatan perkembangan kesejahteraan masyarakat madani.
Model pembelajaran yang terdapat di dalamnya unsure-unsur kebebasan dapat dilihat pada indikator-indikator seperti perilaku belajar yang bersifat spontan, perilaku belajar mandiri (independent learing behavior), pemberian makna secara subjektif dan personal terhadap fenomena-fenomena belajar, dan munculnya energi kreatif dalam diri partisipan belajar yang dapat memberikan kekayaan intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual.
Dalam konteks ketidaksetujuan terhadap eksistensi sistem persekolahan yang dianggap sebagai alat kapitalis birokrat untuk secara berkesinambungan menindas rakyat miskin. Ivan Illich mengajukan suatu model pendidikan baru yang terdiri dari empat jaringan belajar (learning networking) yang terintegrasi dalam konsep masyarakat bebas dari sekolah. Jaringan pertama adalah jaringanyang memberikan fasilitas pembelajaran kepada para patisipan belajar. Fasilitas pembelajaran itu antara lain adalah buku-buku yang berisi dengan pengetahuan yang relevan dengan minat partisipan belajar, radio,televise, computer, dan peralatan laboratorium. Jaringan kedua adalah jaringan yang memberikan kemudahan bagi para partisipan belajar untuk saling bertukar pengetahuan dan keterampilan yang menjadi minat utama mereka. Dalam jaringan pertukaran pengetahuan dan keterampilan ini, para partisipan belajar yang memiliki keinginan untuk memperdalam suatu jenis keterampilan tertentu dapat membangun reaksi sosial dengan para ahli pada bidang-bidang yang relevan. Jaringan ketiga adalah pengembangan kelompok belajar kooperatif dengan orang-orang yang memilliki minat dan kemampuan yang sama. Jaringan keempat adalah pengembangan sistem pendidikan mandiri yang berkreativitas dalam kerangka tujuan mencapai pemecahan masalah-masalah bersama yang sulit untuk dipecahkaBAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Dasar filosofi filsafat pendidikan kritis dapat ditelusuri dari aliran-aliran filsafat social yang memiliki pandangan filsafat social yang bersifat kritis. Pemikiran filsafat pendidikan kritis dapat digambarkan sebagai sebuah kritik yang sangat radikal terhadap prinsip-prinsip dan praktek-praktek pendidikan tradisionil. Manifesto kependidikan yang kemudian menjadi dasar gerakan bebas dari sekolah mengusulkan pelaksanaan eliminasi system persekolahan formal dalam masyarakat sebagai sebuah prasyarat yang tidak dapat ditolak agar masyarakat tertindas mampu membebaskan diri dari ketergantungan pada hegemoni struktur social yang secara berkesinambungan menyebabkan mereka terpuruk dalam semacam “takdir” kemiskinan structural.

RRP PEMBELAJARAN TERPADU

Petunjuk:
1. Pelajari dengan seksama contoh RPP pembelajaran tematik sebagaimana terlampir.
2. Analisis kelebihan, kelemahan, RPP pembelajaran tematik tersebut.
3. Berdasarkan analisis Anda pada poin 3, perbaikilah RPP tersebut sehingga mencerminkan pembelajaran yang:
a. bersifat kontekstual
b. mengarah pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
c. mengarah pada model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)
Contoh:
RENCANA PEMBELAJARAN TEMATIK

TEMA : DIRI SENDIRI
SUBTEMA : IDENTITAS DIRI

MAPEL :
1. Pembiasaan
2. Agama
3. PKnPs
4. Bahasa Indonesia
5. Matematika
6. Kertakes
7. IPS

KELAS/SEMESTER: 1/1
ALOKASI WAKTU : 5 jam pelajaraan

1. Standar Kompetensi
a. Mengenal dan berprilaku sesuai ajaran agama yang diyakini (Pbs)
b. Terbiasa bertatakrama ketika belajar, makan-minum, sebelum dan sesudah belajar (Agama)
c. Kemampuan menunjukkan identitas diri (PKnPs)
d. Memperkenalkan diri (Bhs. Indonesia)
e. Menulis permulaan (Bhs. Indonesia)
f. Mengenal dan menggunakan bilangan dalam memecahkan masalah Matematika)
g. Mengekspresikan diri dengan menampilkan musik (Kertakes)


2. Kompetensi Dasar
a. Meyakini, memahami dan menjalankan ajaran agama yang diyakini dalam kehidupan
b. Beradab ketika belajar, makan dan minum, sebelum dan sesudah belajar.
c. Mengetahui nama, alamat, nama orang tua dan jumlah anggota keluarga
d. Memperkenalkan diri menggunakan kalimat sederhana dan bahasa yang santun
e. Menulis huruf, kata dan kalimat sederhana dengan huruf lepas
f. Menghitung dan mengurutkan banyak benda
g. Menggambar ekspresi dengan berbagai gagasan imajinatif melalui unsur rupa
h. Menyanyikan lagu anak-anak


3. Indikator
a. Bersikap hormat kepada orang tua, guru, teman dan orang lain
b. Berdoa sebelum dan sesudah belajar
c. Menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan
d. Mengerti alamat tempat tinggal
e. Menyebutkan data diri dengan kalimat sederhana
f. Menuliskan data diri dengan kalimat sederhana
g. Membilang atau menghitung secara urut
h. Memahami banyak suatu benda
i. Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak,lebih sedikit atau sama banyak
j. Membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur-unsur rupa
k. Menyanyikan lagu dengan syair yang benar

4. Tujuan Pembelajaran
a. Siswa dapat menunjukkan sikap hormat kepada orang tua, guru, teman dan orang lain
b. Siswa mampu berdoa sebelum dan sesudah belajar
c. Siswa dapat menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan
d. Siswa memahami alamat tempat tinggalnya
e. Siswa dapat menyebutkan data diri dengan kalimat sederhana
f. Siswa dapat menuliskan data diri dengan kalimat sederhana
g. Siswa mampu membilang atau menghitung secara urut
h. Siswa memahami banyak suatu benda
i. Siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak,lebih sedikit atau sama banyak
j. Siswa dapat membuat gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur-unsur rupa
k. Siswa dapat menyanyikan lagu dengan syair yang benar

A. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan awal
a. Guru membimbing siswa masuk kelas
b. Guru menyampaikan salam dan berdoa bersama
c. Guru mengenalkan diri
d. Tanya jawab tentang identitas anak
e. Guru menjelaskan kompetensi yang hendak dicapai

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa ke halaman
b. Siswa diminta bergandengan tangan membentuk lingkaran (lingkaran besar, dan lingkaran kecil) sambil bernyanyi “Lingkaran Besar dan Kecil”
c. Guru mendemonstrasikan lagu perkenalan “Hei Helo Siapa Namamu” kemudian diikuti oleh siswa
d. Masing-masing siswa mengenalkan diri (nama lengkap dan nama panggilan) sambil bermain lempar bola
e. Guru meminta siswa berkelompok sesuai jenis kelaminnya, dan menghitung jumlah masing-masing kelompok
f. Siswa diminta untuk membandingkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan, dengan mencari pasangan satu-satu.
g. Guru mengajak siswa pergi ke dalam kelas dan membagikan kartu nama yang sudah berisi draf tulisan nama siswa
h. Siswa menebalkan tulisan sesuai dengan namanya
i. Siswa memasang kartu nama pada bajunya dengan pertolongan temannya
j. Siswa diberi tugas melengkapi gambar wajah sesuai dengan ciri-ciri dirinya

3. Kegiatan Akhir
a. Guru menanyakan identitas siswa pada siswa lainnya secara acak melalui nyanyian “hei helo siapa nama temanmu”
b. Guru meminta agar kartu nama yang diberikan diwarnai di rumah
c. Berdoa bersama dan berkemas pulang dengan memberi salam sesuai kondisi saat itu.


B. Materi Pembelajaran
1. Contoh sikap hormat kepada orang tua, guru, teman dan orang lain
2. Doa sebelum dan sesudah belajar (terlampir)
3. Identitas diri:
a. nama
b. alamat
c. jenis kelamin
4. Kalimat sederhana
Subyek-predikat-objek
5. Konsep bilangan: 1 - 20
6. Gambar ekspresi berbagai tema imajinatif dengan unsur-unsur rupa
7. Lagu anak “Hello siapa namamu”

C. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Siswa
2. Guru
3. Lagu-lagu anak : Lingkaran besar/kecil dan Hei helo siapa namamu
4. Kartu nama
5. Bola

D. Penilaian
1. Performan siswa
2. Hasil karya siswa

E. Lampiran
1. Lagu Lingkaran Besar/kecil

Lingkaran besar, lingkaran besar,lingkaran kecil
lingkaran kecil,lingkaran kecil, lingkaran besar
Ayun kaki, kanan dan kiri
Kanan, kiri, berganti-ganti.


2. Lagu “Hei helo siapa namamu”

Hei helo siapa namamu?
Hei helo siapa namamu?
Saya …………………..
Saya …………………..
Slamat datang
Slamat datang


3. Kartu nama
Format Penilaian Performan Siswa

NO ASPEK PENILAIAN KRITERIA
1 2 3 4 5
1 Sikap anak terhadap guru dan teman lain
2 Kemampuan berdoa
3 Keberanian dan kemandirian anak
4 Kemampuan mengenalkan diri
5 Kemampuan mengerjakan tugas
6 Kedisiplinan anak
7 Kemampuan bekerja sama
jumlah skorFormat Penilaian Hasil Karya Siswa
NO ASPEK PENILAIAN KRITERIA
1 2 3 4 5
1 Kerapian
2 Keindahan
3 Ketepatan waktu
4 Kelengkapan
5 …………………
Jumlah skor

CONTOH PROPOSAL PTK

A. Judul Penelitian
“ Penerapan Pembelajaran Tematik Model Webbed dengan Tema Lingkungan untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas II SDN Dinoyo 2 Malang”.

B. Latar Belakang Masalah
Menurut UU No 20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Agar memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mu;lia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Hasbullah, 2005: 4).
Peaget (1950) menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (teori perkembangan kognitif). Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut skemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Peaget membagi skema yang mdigunakan anak menjadi empat periode yang utama yang berkorelasi dengan semakin canggih seiring perkembangan usia, yaitu: (1) periode sensori motor, usia 0-2 tahun, (2) periode praoperasional, 2-7 tahun, (3) periode operasional konkrit, 7-11 tahun, (4) periode operasional formal, 11 tahun sampai dewasa.
Anak usia Sekolah Dasar berada pada tahap operasional konkrit. Sehingga pembelajarean yang dilakukan juga menggunakan benda-benda konkrit dan pengalaman yang dialami siswa. Selain itu siswa SD juga memiliki hakekat perkambangan, diantaranya adalah anak SD berkembang secara holistik dan terpadu. Perkembangan pada satu aspek dipengaruhi dan mempengaruhi perkembangan aspek lainnya. Perkembangan anak baik mental- sosial- emosional, bahasa maupun fisik saling berkaitan. Perkembangan seluruh aspek tersebut terpadu dengan pengalaman, kehidupan dan lingkungan.
Dalam melaksanakan pendidikan, seorang pendidik harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan tersebut. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas suatu pendidikan dalam mentrasformasikan peserta didik memperoleh nilai tambah, baik yang bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik. dari sekian banyak komponen pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan pendidikan.
Pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar, khususnya kelas I- III untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah dalam tiap satuan pelajaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilaksanakan secara murni mata pelajaran, yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Hal ini mengakibatkan siswa tidak menyadari adanya keterkaitan antara mata pelajaran yang satu dentgan mata pelajaran yang lain, sehingga membuat kesulitan bagi siswa dalam memahami mata pelajaran karena mereka memperoleh pengetahhuan dan keterampilan secar terpisah-pisah.
Oleh karena itu, salah satu upaya dalam membantu terwujudnya tujuan pendidikan adalah dengan penerapan kebijakan pembelajaran. Salah satunya dengan diberlakukannya pendekatan tematik bagi siswa kelas awal Sekolah Dasar. Belajar dengan pendekatan tematik ini lebih banyak menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam belajar dan membuat anak menjadi aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Pembelajaran tematik yang mudah diterapkan adalah model Webbed, yaitu mengkaji tema secara lintas bidang studi.
Akan tetapi, terkadang guru masih mengalami kesulitan dalam penerapan pendekatan pembelajaran tematik ini. Hal ini disebabkan oleh kurang kreatifnya guru dalam menentukan tema yang sesuai dan kurangnya benda-benda konkrit yang dihadirkan pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul ” Penerapan Pembelajaran Tematik Model Webbed dengan Tema Lingkungan untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas II SDN Dinoyo 2 Malang”.
C. Rumusan Masalah
1) Bagaimana penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas II SDN Dinoyo 2 Malang?
2) Apakah penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas II SDN Dinoyo 2 Malang?
3) Apakah penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN Dinoyo 2 Malang?

D. Pemecahan Masalah dan Hipotesis Tindakan
Pemecahan Masalah
Untuk memecahkan masalah yang sering terjadi di SDN Dinoyo 2 Malang kelas II khususnya dalam hal kurangnya penanaman konsep dan kurang bermaknanya pengetahuan yang diperoleh siswa karena pelajaran disajikan secara terpisah-pisah, maka peneliti melakuakan langkah- langkah sebagai berikut: (1) peneliti dengan bantuan guru kelas akan menerapkan penndekatan pembelajaran model webbed dalam tema lingkungan, (2) menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasiada di lingkungan siswa, (3) menggunakan media dan sumber belajar yang ada di lingkungan siswa, (4) siswa mengalami sendiri kegiatan pembelajaran.
Hipotesis Tindakan
• Jika siswa kelas-2 SDN Dinoyo 2 Malang diterapkan pembelajaran tematik dalam membelajarkan tema lingkungan maka motivasi belajarnya akan meningkat.
• Jika siswa kelas-2 SDN Dinoyo 2 Malang diterapkan pembelajaran tematik dalam membelajarkan tema lingkungan maka hasil belajarnya akan meningkat.E. Tujuan Penelitian
1) Mendeskripsikan penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas II SDN Dinoyo 2 Malang.
2) Mendeskripsikan penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas II SDN Dinoyo 2 Malang.
3) Mendeskripsikan penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SDN Dinoyo 2 Malang.

F. Indikator Ketercapaian Tujuan Penelitian
Indikator ketercapaian tujuan penelitian ini adalah:
Keadaan sebelum PTK Keadaan yang diharapkan dalam proses dan setelah PTK
Penerapan pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran
• Mata pelajaran disajikan secara terpisah
• Pengetahuan siswa terkotak-kotak Penerapan pembelajaran tematik model webbed tema lingkungan
• Diajarkan secara terpadu lintas mata pelajaran
• Diambil temayang sesuai dengan kebutuhan siswa dan
Keaktivan belajar
• Rasa ingin tahu siswa rendah
• Pembelajaran kurang bermakna
• Kemauan menanggapi rendah
• Kemampuan memahami materi rendah Keaktivan belajar
• Rasa ingin tahu siswa tinggi
• Pembelajaran lebih bermakna
• Kemauan menanggapi tinggi
• Kemampuan memahami tinggi
Kreativitas siswa
• Kemampuan memecahkan masalah dengan ide-ide baru rendah
• Kemampuan memberi alternatif jawaban rendah Kreativitas siswa
• Kemampuan memecahkan masalah dengan ide-ide baru tinggi
• Kemampuan memberi alternatif jawaban tinggi

G. Ruang Lingkup Penelitian
1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran tematik model webbed
2. Tema yang dipilih adalah tema lingkungan sebagai materi pembelajaran kelas II semester 1

H. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya untuk berbagai pihak yang berkaitan secara langsung, diantaranya adalah:
1. Bagi sekolah
Dapat digunakan sebagai referensi di SDN Dinoyo 2 Kota Malang serta dapat diterapkan pada pembelajaran di sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu
pembelajaran
2. Bagi guru
Sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan metode-metode serta pendekatan belajar yang lebih bervariasi.
3. Bagi siswa kelas II SD
Untuk membantu meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik tema lingkungan.
4. Bagi Peneliti
Sebagai tambahan pengetahuan, khususnya dalam melaksanakan tugas selanjutnya yaitu mengembangkan pembelajaran tematik di SD kelas awal.


I. Definisi Operasional
1. Pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dengan memadukan beberapa materi pelajaran dalam satu tema atau satu topik pembicaraan (Muslich,2008:164)
2. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan (Kunandar,2007:331)
3. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di aam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu pada individu yang dapat diwujudkan dengan perubahan tingkah laku (Hamalik,2003:79)
4. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.
5. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar (Sudjana,2008:22)


BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori- Teori tentang Belajar
Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada seseorang. Dari yang semula tidak tahu menjadi tahu dan dari yang buruk menjadi lebih baik. Belajar merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan sikap serta nilai siswa, baik kemampuan intelektual, sosial, afektif maupun psikomotor (Ibrahim, 2003: 35). Menurut Dra. Roestiyah, terdapat beberapa teori balajar, diantaranya adalah:
1. Teori Belajar Menurut Konsepsi Ahli-Ahli Ilmu Jiwa dan Daya
Menurut teori ini jiwa manusia mempunyai daya- daya, misalnya, daya mengenal, daya mengingat, daya berfikir, daya fantasi dan sebagainya. Sehingga untuk mendapatkan pengetahuan hanya dengan menghafal saja.
2. Teori Tanggapan dari Herbart
Menurut teori ini orang pandai adalah orang yang mempunyai tanggapan yang tersimpan dalam otaknya. Jadi belajar adalah memasukkan tanggapan sebanyak- banyaknya.
3. Teori Trial and Error
Belajar merupakan proses mancoba-coba, kadang-kadang salah tetapi akan bnerhasil juga.
4. Teori Medan oleh Lewin
belajar merupakan pemecahan masalah dengan menghubungkan antara persoalan- persoalan dengnan konteks pengalaman-pengalaman anak.
5. Teori Gestalt
Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt
a) Belajar berdasarkan keseluruhan
Anak berusaha menghubungkan bagian pelajaran dengnan bagian pelajaran lain sebanyak mungkin.
b) Belajar adalah suatu proses perkembangan
Anak- anak baru dapat mempelajari dan mencerna suatu materi apabila telah matang jiwanya untuk menerima bahan pelajaran tersebut.
c) Anak sebagai suatu organisme keseluruhan
Anak belajar tidak hanya melibatkan inteleknya saja, tetapi juga emosional dan jasmaniahnya.
a) Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak.
d) Belajar berlangsung terus menerus.
Anak mempertoleh pengetahuan tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat.

B. Karakteristik Anak SD Kelas Awal (1,2, dan 3)
Siswa SD kelas awal berlangsung antara usia enam sampai sembilan tahun. Bagi para ahli psikologi periode ini disebut sebagai usia berkelompok yaitu suatu masa dimana perhatian utama anak tertuju pada keinginan untuk diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok. Pada umumnya tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik), serta mampu memahami hubungan suatu konsep secara sederhana. Aspek perkembangan yang satu masih terkait erat dengan aspek perkembangan lainnya dan saling mempengaruhi.
Anak usia Sekolah Dasar berada pada tahap operasi konkrit. Anak mulai mengembangkan tiga macam operasi berpikir, yaitu: (1) identifikasi, yaitu kemampuan untuk mengenali sesuatu, (2) negasi, yaitu kemampuan mengingkari sesuatu, (3) reprokasi, yaitu mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal.
Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini adalah siswa memahami konsep-konsep berdasarkan pengalaman sendiri. Siswa mudah memahami suatu konsep jika konsep itu diperoleh melalui pengamatan atau melakukan suatu8 kegiatan yang berkaiatan dengan konsep-konsep tersebut.

C. Pembelajaran Tematik
1. Pengertian Pembelajaran Tematik
Sesuai dengan karakteristik anak SD, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kalas awal (1, 2, dan 3) dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik.Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Poerwadarminta tema adalah pokok pikiran yang menjadi pokok pembicaraan.
Terdapat beberapa model dalam pembelajaran tematik, salah satunya adalah pembelajaran tematik model Webbed. Pembelajaran tematik model Webbed merupakan pendekatan tematik yang mengkaji suatu tema secara lintas lintas bidang studi serta pemaduan dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosisasi antara guru dan siswa, tetapi dapat juga dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub- sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktifitas belajar yang harus dilakukan siswa.
Kelebihan model webbed (jaring laba-laba), diantaranya adalah:
a) Penyeleksian tema sesuai minat akan memotivasi anak untuk belajar.
b) Lebih mudah dilakuakn terutama oleh guru yang belum berpengalaman.
c) Memudahkan perencanaan.
d) Memberikan kemyudahan kepada anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide- ide berbeda yang dapat saling berhubungan atau terkait.
Kelemahan model webbed, diantaranya adalah:
a) Sulit dalam menyeleksi tema
b) Cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal
c) Dalam pembelajaran, guru lebih banyak memusatkan perhatian pada kegiatan pengembangan konsep, sehingga dibutuhkan adanya keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran.
(Karli Hilda, dkk, 2007: 80).


2. Ciri- Ciri Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah:
a) Berpusat pada siswa
Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktifitas belajar.
b) Memberikan pengalaman langsung
Pembelajaran tematik dapat memberikan pentgalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasara untuk memahami hal- hal yang lebih abstrak.
c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas
Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa.
d) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
Pembelajaran tematik menyajikan konsep- konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan dalam membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
e) Bersifat fleksibel
Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel), dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada.
f) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa
Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya.
g) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan
Sesuai dengan karakteristik anak SD yang masih suka bermain, maka pembelajaran tematik didesain dengan kegiatan- kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan sehingga membuat siswa tidak merasa bosan.
3. Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik
Prinsip dasar pembelajaran tematik(Sutirjo, 2005:13) adalah sebagi berikut:
a) Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, pembelajaran harus dikemas dalam sebuah format keterkaitan ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari- hari.
b) Bentuk belajarnya harus didesain agar siswa belajar dengan sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang nyata sekaligus menerapkannya.
c) Penggunaan waktu, metode dan sumber belajar yang otentik dalam upaya memberikan pengalaman belajar yang riil kepada setiap siswa dalam mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. Siswa harus ikut serta dalam menemukan permasalahan nyata di lingkkungan dan bagaimana merealisasikannya dalam pembelajaran tematik di kelas maupun permasalahan di luar kelas.

D. Tema Lingkungan
Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respons terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku yang sering disebut sebagai proses belajar. Sedangkan tema lingkungan merupakan tema yang diambil dari beberapa mata pelajaran yang masih berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa.

E. Motivasi Belajar
Istilah motivasi berasal dari kata ”motif” yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat pada diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat (Uno B.Hamzah, 2007:3). Motif atau biasa disebut dorongan atau kebutuhan merupakan sesuatu tenaga yang berada pada diri individu atau siswa yang mendorongnya untuk berbuat mencapai suatu tujuan (R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, 2003 : 27-28).
Macam-macam motivasi, diantaranya adalah:
a) Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tercakup dalam motivasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Motivasi ini sering disebut motivasi murni atau sebenarnya, yang timbul dari peserta didik. Misalnya: keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pemahaman, mengembangkan sikap untuk diterima oleh orang lain, dan sebagainya.
b) Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Misalnya: angka, ijazah, hadiah, ejekan, hukuman.
Jadi motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.

F. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut Sudjana (2005: 22) hasil belajar dapat didefinisikan sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami pengalaman belajar. Hasil belajar seorang siswa dapat tinggi atau rendah, tergantung proses belajar yang terjadi pada individu yang belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah:
a) Faktor internal, terdiri dari:
a. psikologi, yang meliputi: intelegensi, motif belajar dan minat
b. fisiologi, yang meliputi: kesehatan jasmani
b) Faktor eksternal, tediri dari:
a. proses belajar di sekolah, meliputi: kurikulum pembelajaran, disiplin sekolah, fasilitas belajar dan pengelompokan siswa.
b. sosial, meliputi: status sosial siswa, interaksi pengajar dengan siswa.
c. situasional, meliputi musim dan iklim.


BAB III
METODE PENELITIAN


A. Rancangan Penelitian
Penelitian tentang penerapan pembelajaran tematik model webbed dengan tema lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah proses investigasi untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas, proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu (Sa’dun. A, 2002:26).

B. Lokasi dan Subyek Penelitian
Tempat yang dijadikan penelitian dalam penerapan pembelajaran tematik model webbed untuk tema llingkungan ini adalah SD Negeri Dinoyo 2 Malang dengan subyek penelitian siswa kalas dua.

C. Langkah-langkah Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus, yaitu siklus I dan Siklus II. Masing-masing siklus terdiri dari beberapa tahap, diantaranya adalah: planning-perencanaan, acting & observing-tindakan dan pengamatan, reflecting-perefleksian, dan revise plan-perbaikan dan rencana (Kemis dan MC. Taggart). Berdasarkan refleksi pada siklus pertama, maka dibuatkan rancangan baru yang diterapkan pada siklus kedua. Untuk dapat lebih jelasnya Model Kemis dan MC.Taggart dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


Siklus IPTK ini dianggap berhasil apabila siswa mampu meningkatkan ketuntasan sekurang-kurangnya 75% dari materi yang dipelajari. Apabila hasil dari siklus II belum maksimal atau belum mencapai standar yang ditetapkan, maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
SIKLUS I
1. Perencanaan Tindakan
Perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:
a) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran tematik serta cara penilaian dalam pembelajaran
b) Guru menyiapkan sumber dan media belajar serta alat-alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran
c) guru menyusun instrumen pengumpulan data baik itu berupa observasi, pedoman wawancara, serta catatan lapangan
d) Guru memberitahukan dan mengarahkan siswa tentang model pembelajaran tematik yang akan diterapkan dalam waktu beberapa hari ini
e) Dalam satu siklus dilaksanakan dalam dua hari dengan memasukkan enam mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, Agama dengan tema lingkungan
2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi
Tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut:
Hari pertama
a) Guru memberikan salam pembuka dengan penuh perhatian siswa
b) Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu” Lihat Kebunku”
c) Guru mengajak siswa untuk tanya jawab tentang lagu ” Lihat Kebunku”
d) Guru mengadakan kegiatan permainan yang berhubungan dengan tema secara kelompok
e) Kelompok mengerjakan lembar kerja kelompok
f) Guru meminta siswa untuk menyelesaikan soal individu
g) Guru merefleksi hasil pembelajaran, baik itu menfaat setelah pembelajaran maupun kendala apa saja yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung
h) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar
i) Guru mengakhiri pelajaran dengan salam
Hari kedua
a) Guru memberikan salam pembuka dengan penuh perhatian siswa
b) Guru mengajak siswa untuk memperhatikan gambar media
c) Guru mengajak siswa untuk tanya jawab tentang gambar
d) Guru meminta siswa untuk menirukan gerakan sesuai gambar bersama anggota kelompoknya
e) Kelompok mengerjakan lembar kerja kelompok
f) Guru meminta siswa untuk menyelesaikan soal individu
g) Guru merefleksi hasil pembelajaran, baik itu manfaat setelah pembelajaran maupun kendala apa saja yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung
h) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar
i) Guru mengakhiri pelajaran dengan salam
Observasi
Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tematik. Pengamatan motivasi siswa berdasarkan lembar observasi yang terdiri dari karakteristik minat, perhatian konsentrasi, dan ketekunan. Selain observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan belajar siswa, observer juga mengisi lembar observasi yang digunakan untuk mengamati tahapan pembelajaran yang dilakukan guru selama di kelas apakah sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran tematik yang diterapkan.
3. Refleksi
Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah atau belum terjadi, apa yang dihasilkan, kenapa hal itu terjadi, dan langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya menghasilkan perbaikan pada siklus II. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Hasil analisis data yang telah ada digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang ingin dicapai.
4. Revisi bagian I
Pada tahap ini peneliti mengkaji langkah apa saja yang akan ditempuh pada tahap selanjutnya dengan berpedoman pada pelaksanaan tindakan dan refleksi pada siklus I untuk diadakan perbaikan pada siklus selanjutnya.

SIKLUS II
1. Perencanaan Tindakan
Perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada hasil pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus I, yaitu sebagai berikut:
a) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran tematik serta cara penilaian dalam pembelajaran
b) Guru menyiapkan sumber dan media belajar serta alat-alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran
c) Guru menyusun instrumen pengumpulan data baik itu berupa observasi, pedoman wawancara, serta catatan lapangan
d) Dalam satu siklus dilaksanakan dalam dua hari dengan memasukkan enam mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, Agama dengan tema lingkunga
2. Pelaksanaan Tindakan dan Observasi
Tindakan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut:
Hari pertama
a) Guru memberikan salam pembuka dengan penuh perhatian siswa
b) Guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati keadaan
lingkungan sekolah
c) Guru mengajak siswa untuk tanya jawab tentang keadaan
lingkungan sekolah
d) Kelompok mengerjakan lembar kerja kelompok berupa hasil pengamatan yang telah dilakukan
e) Guru meminta siswa untuk menyelesaikan soal individu
f) Guru merefleksi hasil pembelajaran, baik itu menfaat,setelah pembelajaran maupun kendala apa saja yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung
g) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar
h) Guru mengakhiri pelajaran dengan salam

Hari kedua
a) Guru memberikan salam pembuka dengan penuh perhatian siswa
b) Guru mengajak siswa untuk memperhatikan gambar media
c) Guru mengajak siswa untuk tanya jawab tentang gambar
d) Guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompoknya
e) Guru menyampaikan matyeri pelajaran
f) Guru meminta siswa untuk menyelesaikan soal individu
g) Guru merefleksi hasil pembelajaran, baik itu manfaat setelah pembelajaran maupun kendala apa saja yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung
h) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar
i) Guru mengakhiri pelajaran dengan salam
Observasi
Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tematik. Pengamatan motivasi siswa berdasarkan lembar observasi yang terdiri dari karakteristik minat, perhatian konsentrasi, dan ketekunan. Selain observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan belajar siswa, observer juga mengisi lembar observasi yang digunakan untuk mengamati tahapan pembelajaran yang dilakukan guru selama di kelas apakah sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran tematik yang diterapkan.
3. Refleksi
Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji apa yang telah atau belum terjadi, apa yang dihasilkan, kenapa hal itu terjadi, dan langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan analisispembahasan terhadap data yang telah diperoleh. Pada akhir siklus II akan diperoleh gambaran tentang motivasi dan hasil belajar siswa setelah mengalami pembelajaran tematik model webbed tema lingkungan. Hasil pembahasan merupakan refleksi dari apa yang telah terjadi selama penerapan tindakan.D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Tes
Tes adalah alat untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan obyek yang diamati (Arikunto, Suharsini. 2006:222). Hal ini dijelaskan oleh Bambang Budi Wiyono (2007:46) bahwa tes adalah seperangkat pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada siswa untuk memperoleh informasi tentang kemampuan, penguasaan atau aspek-aspek lain yang sejenis berdasarkan ketentuan yang benar.
2) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan imformasi tentang obyek pengamatan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan (Budi Wiyono, Bambang. 2007:49). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara dalam penelitian ini dilakuakan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa setelah pelaksanaan tindakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana motivasi dan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tematik model webbed.
3) Observasi
Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakanpengamatan lagsung kemudian mencatat data sebagaimana yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktivitas guru dan siswa pada saat berlangsungnya tindakan.
4) Dokumentasi
Dokumentasi digunakan sebagai informasi pendukung untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran.
5) Catatan Lapangan
Catatan lapangan digunakan pada saat observasi dengan tujuan untuk mengenali aktivitas siswa selama proses pembelajaran tematik model webbed untuk tema lingkungan berlangsung. Selain itu, catatan lapangan juga digunakan untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran sehingga pada tahap refleksi dapat ditentukan tindakan untuk perbaikan pelaksanaan tindakan.

E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan setiap kali pemberian tindakan berakhir, yang meliputi kegiatan klasifikasi data, penyajian data, dan penilaian keberhasilan tindakan.
1. Data Kualitatif
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara, dan pedoman observasi kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan disimpulkan. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:
a) Reduksi data
Reduksi data merupakan bagian dari analisis data menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya.
b) Penyajian data
Penyajian data dengan mengorganisasikan data hasil reduksi dalam bentuk naratif yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c) Penarikan kesimpulan
Memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi.
2. Data Kuantitatif
a) Data motivasi belajar
Data motivasi belajar diperoleh selama aktivitas selama pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi dihitung dengan menggunakan persentase motivasi berdasarkan tiap-tiap indikator.

Persentase taraf keberhasilan tindakan
Persentase Keberhasilan Tingkat Keberhasilan Nilai dengan Huruf
85-100
75-84
60-74
40-59
0-39 Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Sangat kurang A
B
C
D
E

Motivasi belajar siswa berdasar hasil observasi
Indikator motivasi Kategori
Persentase Taraf Keberhasilan Nilai dengan Huruf
Minat
Perhatian
Konsentrasi
Ketekunan

b) Data hasil belajar
Analisis untuk menghitung peningkatan hasil belajar siswa ditentukan dengan ketuntasan hasil belajar siswa individu dan klasikal. Kriteria ketuntasan minimal dari pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Secara perorangan siswa telah dianggap tuntas belajar apabila daya serap mencapai 70%.
2. Secara klasikal siswa telah dianggap tuntas belajar apabila daya serap mencapai 70%.
Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan rumus sebagai berikut:
TB = Siswa yang memperoleh skor > 70 % x 100%
 Seluruh siswa

Daftar Pustaka
Akbar, S. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Malang: Cipta Media Aksara
Hasbullah. 2005. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafida
Karli Hilda, dkk. 2007. Implementasi KTSP dalam Model- Model Pembelajaran. Jakarta: Generasi Info Media.

Kunandar. 2008. Langkah Mudah Penelitian tindakan kelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudjana, Nara. 2008. Penelitian Hasil Proses belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muslich, M. 2001. KTSP Pembelajaran berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Jakarta: Bumi Aksara

Hamalik., O. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara
Anonim. 2010. Pembelajaran Tematik Kelas 1-2 dan 3. Online (http://www.p4tkpknips.com/pembelajaran-tematik-kelas-1-2-dan-3).diakses tangga2 Mei 2010